• Сградата на "ВИК" ООД Перник
  • яз. Студена
  • яз. Студена
  • яз. Студена
  • яз. Студена
Image of

Добре дошли

“Водоснабдяване и канализация” ООД Перник обслужва 82 066 бр. потребители /абонати/ от територията на Област Перник. От тях 4006 бр. са юридически лица и 78 060бр. физически лица. Бюджетните абонати и другите обществени абонати са 67 бр. Общият брой на населението в региона, обслужван от “ Водоснабдяване и канализация” ООД Перник е 131 930 души , а общият брой население, ползващо водоснабдителни услуги е 129 624 души...

виж повече за нас


Проверка на сметка

За да проверите вашата сметка, моля въведете абонатен номер:
Search:


Електронно разплащане

ВИК Перник ВИК Перник
ВИК Перник ВИК Перник

ПИСМО ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ПЕРНИК ЗА ОТМЯНА НА РЕЖИМНОТО ВОДОПОДАВАНЕ!
 
ЗАПОВЕД НА КМЕТА НА ОБЩИНА РАДОМИР ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА НОВО РЕЖИМНО ВОДОСНАБДЯВАНЕ!
 
ВИК Перник

ВАЖНОЯЗ. СТУДЕНА
 

Уважаеми потребители,
Ръководството на „Водоснабдяване и канализация" ООД Перник ви уведомява, че към момента водният обем на яз.Студена е 21 426 900 куб.м при капацитет 25 519 100 куб.м.
Отчетени са : приток – 1258 л/сек. и разход - 674 л/сек.
Специалисти на „В и К” дружеството извършват ежедневни замервания и наблюдения на водния поток и язовирната стена, съгласно НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКАТА И БЕЗОПАСНАТА ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ЯЗОВИРНИТЕ СТЕНИ И НА СЪОРЪЖЕНИЯТА КЪМ ТЯХ И ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА КОНТРОЛ ЗА ТЕХНИЧЕСКОТО ИМ СЪСТОЯНИЕ В сила от 31.01.2020 г.

... Публикувано на: 06.07.2020, 08:43:07

Водомерен сервиз!
 

Уважаеми абонати,

Предоставяме Ви следните номера за връзка с Водомерен сервиз:

-0879254109 - от 08.00ч. – 12.00ч. и от 12.30ч. – 16.00ч.

-076649835 - от 08.00ч. – 12.00ч. и от 12.30ч. – 16.00ч.

Нашите служители ще приемат обажданията ви за заявка на услугите, които „ВиК“ дружеството извършва във връзка с Вашия водомер.

От ръководството

... Публикувано на: 24.06.2020, 08:20:44

Съобщение за жителите на гр.Радомир
 

Уважаеми жители на гр.Радомир,

Във връзка с намалелите водни количества във водоизточниците за гр.Радомир, Ви информираме, че със Заповед №369/21.05.2020г на Кмета на Община Радомир се въвежда ново режимно водоснабдяване за следните квартали и улици на град Радомир: кв.Гърляница, ул.“Витоша“, ул.“Хайдут Румяна“, ул.“Ивайло“, ул.“Гавраил Радомир“, ул.“Пчелинска“, ул.“Никола Вапцаров“, както и за с.Борнарево и с.Николаево, Община Радомир
по следния график:
Водоподаване към потребителите от 15.00ч. до 22.00ч. – всеки ден
• Преустановяване на водоподаването към потребителите от 22.00ч. до 15.00ч.-всеки ден

За кв.“Върба“ остава в сила Заповед № 124 / 06.02.2020 г., с която се утвърждава режимно водоподаване за „Ниска зона“ на град Радомир, а именно: части от квартал „Върба“, включващи улиците: „Априлско въстание“, „Райна Княгиня”, „Тинтява“, „Хан Омуртаг“, „Антим I“ и „Роза“, по следния график - 24 – часов график на водоподаване, като потребителите от улиците „Априлско въстание“ и „Райна Княгиня” се редуват с потребителите от улиците „Тинтява“, „Хан Омуртаг“, „Антим I“ и „Роза“.

В случай на задълбочаване на кризата, режимът ще бъде променен.

Заповедта влиза в сила незабавно.

... Публикувано на: 21.05.2020, 15:15:20


Виж всички

НОВИНИ 

новиниБанковите сметки на дружеството, чрез които може да разплащате Вашите задължения към нас са:


IBAN BG07 UBBS 8261 1010 007 410
IBAN BG88 UBBS 8888 1000 874 592
BIC UBBSBGSF ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА

IBAN BG79 CECB 9790 10F8 8263 00
BIC CECBBGSF БАНКА -ЦКБ АД КЛОН ПЕРНИК

IBAN BG15FINV91501017415590
BIC FINVBGSF – ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД - FIBANK


... Публикувано на: 21.05.2020, 15:55:30


Виж всички

РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИРайон Църква
 

ремонтни дейностиДнес 06.07.2020г. ще се извършват ремонтни дейности в с.Рударци ул."1-ви май" и с.Студена при гробищен парк, поради което ще бъде нарушено водоподаването до отстраняване на авариите.

... Публикувано на: 06.07.2020, 08:59:12

Район Мошино
 

ремонтни дейностиДнес 06.07.2020г. ще се извършват ремонтни дейности в с.Бучино; с.Дивотино, ул."Миньор" № 41, поради което ще бъде нарушено водоподаването до отстраняване на авариите.

... Публикувано на: 06.07.2020, 08:58:01

Район Могиличе
 

ремонтни дейностиДнес 06.07.2020г. ще се извършват ремонтни дейности при начална спирка и ул."Ст.планина" + ул."Чавдар", поради което ще бъде нарушено водоподаването до отстраняване на авариите.

... Публикувано на: 06.07.2020, 08:54:13„Водоснабдяване и Канализация” ООД, гр. Перник, започна изпълнение на проект по процедура „Изграждане на ВиК инфраструктура“


На 21.08.2019 г. „Водоснабдяване и канализация“ ООД – Перник подписа Административен договор Д-34-67 от 21.08.2019 г. с регистрационен номер BG16M1OP002-1.016-0004-C01 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд на Европейския съюз по процедура чрез директно предоставяне BG16M1OP002-1.016 „Изграждане на ВиК инфраструктура“.

Бенефициент: „Водоснабдяване и канализация“ ООД - Перник

Проект: BG16M1OP002-1.016-0004 „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия обслужвана от “Водоснабдяване и канализация” ООД – гр. Перник“

Обща стойност на безвъзмездната финансова помощ: 78 591 375,19 лева, от които 66 802 668,91 лева финансиране от Кохезионния фонд 11 788 706,28 лева Национално съфинансиране.

Срокът за изпълнение на проекта е 54 месеца.

... Публикувано на: 23.08.2019г.

„Водоснабдяване и Канализация” ООД, гр. Перник, завърши изпълнение на проект по процедура „Добри и безопасни условия на труд“


На 25.05.2017г. „Водоснабдяване и Канализация” ООД, гр. Перник, подписа административен договор за безвъзмездна финансова помощ по процедура BG05M9OP001-1.008 „Добри и безопасни условия на труд“, финансирана от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020”.

В проект BG05M9OP001-1.008-1865 „Подобряване на условията на труд и оптимизация на работните процеси във „Водоснабдяване и канализация" ООД, гр. Перник“ са предвидени следните дейности:

• Въвеждане на промени в организацията на труда за по-лесното съвместяване на личния и професионалния живот, с цел удължаване на професионалния живот на работниците над 54г.;
• Разработване и въвеждане на иновативен модел на организация на труда за повишаване на производителността и опазване на околната среда;
• Подобряване на условията на труд чрез осигуряване на колективни предпазни средства и закупуване на нови ЛПС с по-висока степен на защита;
• Осигуряване на обучение за 305 работещи за специфични рискове, свързани с индивидуалното работно място;
• Разработване и внедряване на Система за управление на здравето и безопасността при работа в съответствие с изискванията OHSAS 18001:2007, както и последващо сертифициране на внедрената система;
• Организация и управление на проекта?
• Информиране и публичност.

Периодът на изпълнение на проекта е 16 месеца.

Проектът е на стойност 212 150 лв., от които 144 262 лв. са финансиране от Европейския социален фонд, 25 458 лв. – национално съфинансиране, чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020” и 42 430 лв. съфинансиране от „Водоснабдяване и Канализация” ООД, гр. Перник.

... Публикувано на: 15.03.2019г.

Уважаеми абонати на фирми,
 

    Предоставяме Ви възможност да получавате електронна фактура за текущите Ви задължения за изразходвана вода. За целта трябва да заявите съгласието си чрез подаване на Заявление от името на управителя на фирмата, като се посочва актуален имейл адрес и ЕИК на фирмата. Ще получите имейл с известие за ел.фактура от Prepiska Finance, от където ще изтеглите Вашата фактура.Услугата е безплатна за всички потребители на "ВиК"Перник.
    Заявление за услугата "електронна фактура" за фирми


E-mail за обратна връзка

vik_pernik@abv.bg

Е-mail на дружествотоРемонтни дейности


Новини


Административен вход

Име:

Парола: