• Сградата на "ВИК" ООД Перник
  • яз. Студена
  • яз. Студена
  • яз. Студена
  • яз. Студена
Image of

Добре дошли

“Водоснабдяване и канализация” ООД Перник обслужва 82 066 бр. потребители /абонати/ от територията на Област Перник. От тях 4006 бр. са юридически лица и 78 060бр. физически лица. Бюджетните абонати и другите обществени абонати са 67 бр. Общият брой на населението в региона, обслужван от “ Водоснабдяване и канализация” ООД Перник е 131 930 души , а общият брой население, ползващо водоснабдителни услуги е 129 624 души...

виж повече за нас


Проверка на сметка

За да проверите вашата сметка, моля въведете абонатен номер:
Search:


Електронно разплащане

ВИК Перник ВИК Перник
ВИК Перник ВИК Перник

ВИК Перник

ВАЖНОСЪОБЩЕНИЕ!!!
 

Уважаеми потребители,
Уведомява Ви, че яз. Студена е наполовина пълен и при капацитет 25 200 000куб.м, измереното ниво е 12 552 900куб.м към дата 16.01.2018г., поради което няма причина за безпокойство от преливане.
Специалисти на „В и К” дружеството извършват ежедневни замервания и наблюдения на водния поток и язовирната стена.
От ръководството

... Публикувано на: 16.01.2018, 08:31:07

Важно!!!
 

Уважаеми потребители, ръководството на „Водоснабдяване и канализация „ООД Перник Ви уведомява, че към момента водният обем на основния водоизточник яз. Студена е 12 552 900куб.м при капацитет 25 200 000куб.м.
Съгласно Наредба №13/29.01.2004г. и Протокол от 31.10.2014г. е отчетено много добро състояние на язовирната стена "Студена" и прилежащите и хидротехническите съоръжения . Специалисти на „В и К” дружеството извършват ежедневни замервания и наблюдения на водния поток и язовирната стена.

... Публикувано на: 16.01.2018, 08:30:46

СЪОБЩЕНИЕ
 

Уважаеми потребители,
Ръководството на „Водоснабдяване и канализация“ ООД гр. Перник Ви уведомява, че в резултат на проливните дъждове е повишена мътността на водата на вход на Пречиствателната станция за питейна вода, което налага допълнителното и пречистване. Поради това ще има смущения във водоподаването на гр.Перник, ЦГЧ, кв.Твърди ливади, кв.Могиличе, кв.Иван Пашов, кв.Рудничар, кв.Ралица, кв.Драгановец, кв.Проучване, кв.Каменина, кв.Клепало, кв.Радина чешма, кв.Стара чешма, гр.Батановци, с.Дивотино, с.Богданов дол, с.Лесковец, с.Черна гора, с.Мещица .
„В и К“ дружеството се извинява на потребителите си за причиненото неудобство.

От Ръководството

... Публикувано на: 08.12.2017, 09:02:02


Виж всички

НОВИНИОБЯВА
 

новини

„ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЦАЦИЯ” ООД ПЕРНИК УВЕДОМЯВА СВОИТЕ АБОТАТИ, че на основание Решение № -Ц-34 от 15.12.2017г. на Комисията за енергийно и водно регулиране /КЕВР/ и Заповед № РД 160 /19.12.2017г.
Считано от 01.01.2018г. ще се прилагат следните цени на водоснабдителни и канализационни услуги в лв./куб.м (без ДДС):

- Цена за услугата доставяне на вода на потребителите - 1,327
- Цена за услугата отвеждане на отпадъчните води- 0,191
- Битови и приравнените към тях общ., търг. и др.- 0,378
- Промишлени и стопански степен на замърсяване 1 - 0,424
- Промишлени и стопански степен на замърсяване 2 - 0,749
- Цена за услугата доставяне на вода с непитейни качества - 0,126... Публикувано на: 19.12.2017, 11:13:56

Уважаеми потребители,
 

новиниБанковата сметка на дружеството, чрез която може да разплащате Вашите задължения към нас е:
„Водоснабдяване и канализация“ ООД Перник
IBAN BG79 CECB 9790 10F8 8263 00
BIC CECBBGSF БАНКА -ЦКБ АД КЛОН ПЕРНИК


... Публикувано на: 09.11.2017, 16:27:37


Виж всички

РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИРайон Църква
 

ремонтни дейностиДнес 16.01.2018г. се извършват аварийни ремонти в кв. Църква, поради което ще бъде нарушено водоснабдяването до отстраняване на авариите.

... Публикувано на: 16.01.2018, 08:32:15

Район Мошино
 

ремонтни дейностиДнес 16.01.2018г. се извършват аварийни ремонти в с.Бучино, поради което ще бъде нарушено водоснабдяването до отстраняване на авариите.

... Публикувано на: 16.01.2018, 08:31:57

Район Могиличе
 

ремонтни дейностиДнес 16.01.2018г. се извършват аварийни ремонти на ул."Столетов"12, поради което ще бъде нарушено водоснабдяването до отстраняване на авариите.

... Публикувано на: 16.01.2018, 08:31:33

„Водоснабдяване и Канализация” ООД, гр. Перник, започна изпълнение на проект по процедура „Добри и безопасни условия на труд“


На 25.05.2017г. „Водоснабдяване и Канализация” ООД, гр. Перник, подписа административен договор за безвъзмездна финансова помощ по процедура BG05M9OP001-1.008 „Добри и безопасни условия на труд“, финансирана от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020”.

В проект BG05M9OP001-1.008-1865 „Подобряване на условията на труд и оптимизация на работните процеси във „Водоснабдяване и канализация" ООД, гр. Перник“ са предвидени следните дейности:

• Въвеждане на промени в организацията на труда за по-лесното съвместяване на личния и професионалния живот, с цел удължаване на професионалния живот на работниците над 54г.;
• Разработване и въвеждане на иновативен модел на организация на труда за повишаване на производителността и опазване на околната среда;
• Подобряване на условията на труд чрез осигуряване на колективни предпазни средства и закупуване на нови ЛПС с по-висока степен на защита;
• Осигуряване на обучение за 305 работещи за специфични рискове, свързани с индивидуалното работно място;
• Разработване и внедряване на Система за управление на здравето и безопасността при работа в съответствие с изискванията OHSAS 18001:2007, както и последващо сертифициране на внедрената система;
• Организация и управление на проекта?
• Информиране и публичност.

Периодът на изпълнение на проекта е 16 месеца.

Проектът е на стойност 212 150 лв., от които 144 262 лв. са финансиране от Европейския социален фонд, 25 458 лв. – национално съфинансиране, чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020” и 42 430 лв. съфинансиране от „Водоснабдяване и Канализация” ООД, гр. Перник.

... Публикувано на: 29.05.2017г.


E-mail за обратна връзка

vik_pernik@abv.bg

Е-mail на дружествотоРемонтни дейности


Новини


Административен вход

Име:

Парола: