• Сградата на "ВИК" ООД Перник
  • яз. Студена
  • яз. Студена
  • яз. Студена
  • яз. Студена
Image of

Добре дошли

“Водоснабдяване и канализация” ООД Перник обслужва 82 066 бр. потребители /абонати/ от територията на Област Перник. От тях 4006 бр. са юридически лица и 78 060бр. физически лица. Бюджетните абонати и другите обществени абонати са 67 бр. Общият брой на населението в региона, обслужван от “ Водоснабдяване и канализация” ООД Перник е 131 930 души , а общият брой население, ползващо водоснабдителни услуги е 129 624 души...

виж повече за нас


Проверка на сметка

За да проверите вашата сметка, моля въведете абонатен номер:
Search:


Електронно разплащане

ВИК Перник ВИК Перник
ВИК Перник ВИК Перник

Режим за "Висока зона" на гр.Радомир
 
ВИК Перник

ВАЖНОЯз. Студена
 

Уважаеми потребители,
Ръководството на „Водоснабдяване и канализация" ООД Перник ви уведомява, че към момента водният обем на яз.Студена е 3 860 000 куб.м при капацитет 25 519 100куб.м.
Отчетени са : приток – 1035л/сек. и разход – 223л/сек.
Специалисти на „В и К” дружеството извършват ежедневни замервания и наблюдения на водния поток и язовирната стена, съгласно НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКАТА И БЕЗОПАСНАТА ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ЯЗОВИРНИТЕ СТЕНИ И НА СЪОРЪЖЕНИЯТА КЪМ ТЯХ И ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА КОНТРОЛ ЗА ТЕХНИЧЕСКОТО ИМ СЪСТОЯНИЕ В сила от 31.01.2020 г.

... Публикувано на: 20.02.2020, 08:14:45

СЪОБЩЕНИЕ!
 

На вниманието на всички наши потребители!

Уведомяваме ви ,че при забрана от МОСВ за подаване на промишлена вода от язовир Студена към „Стомана Индъстри“ АД и „Топлофикация-Перник“ АД е преустановено водоподаването по промишления водопровод. Савакът е затворен и пломбиран от БДЗБР Благоевград. Към момента цялостта на пломбата е запазена и вода по промишления водопровод не се подава. За месец януари са отчетени 650 куб. м, преминали към „Стомана Индъстри“ АД и 78 куб. м преминали към „Топлофикация-Перник“ АД или общо 728 куб. м. Това количество се равнява на средно 0.272 л/сек. и е вследствие от пропуски на вода на самия савак. За сравнение средния месечен разход на промишлена вода на „Стомана Индъстри“ АД е 58 064 куб. м за 2018г. и 66 229 куб.м за 2019г., а на „Топлофикация-Перник“ АД 54 289 куб.м за 2018г. и 49 840 куб.м за 2019г.


От ръководството но „ВиК“ ООД гр. Перник

... Публикувано на: 13.02.2020, 17:29:30

ВАЖНО !!!
 

ГРАФИК ЗА НОВ РЕЖИМ от 03.01.2020г.

На основание чл.41 ал.4, във връзка с чл.41 ал.3 т.4 от Наредба №4 от 14 септември 2004 г. за условията и реда за присъединяване на потребителите и за ползване на водоснабдителните и канализационни системи, съгласно писмо с изх.№ 19/СЛУ-7778-95/02.01.2020 г. на Кмета на Община Перник и Заповед №РД-1/03.01.2020 г. на прокуриста на „ВиК“ ООД Перник, се въвежда ново временно режимно водоподаване към населените места на Община Перник, считано от 03.01.2020 г.:

1. ЦЕНТРАЛНА ЧАСТ НА ГР. ПЕРНИК, КВ. „ТЕВА“, КВ. „МОШИНО“, КВ. „ИЗТОК“, С. ЛЮЛИН, С. МЕЩИЦА, С. ВИТАНОВЦИ
- Водоподаване: от 15:00ч. до 22:00ч.;
- Преустановяване на водоподаването: от 22:00ч. до 15:00ч.

2. С.БУЧИНО, С. ДИВОТИНО,
- Водоподаване: от 16:00ч. до 23:00ч.;
- Преустановяване на водоподаването: от 23:00ч. до 16:00ч.

3. КВ. „ЦЪРКВА“
- Водоподаване: от 16:00ч. до 23:00ч.;
- Преустановяване на водоподаването: от 23:00ч. до 16:00ч.

4. С. КЛАДНИЦА, ДЕЛТА ХИЛ, С. ДРАГИЧЕВО, С. РУДАРЦИ
- Водоподаване: от 15:00ч. до 22:00ч.;
- Преустановяване на водоподаването: от 22:00ч. до 15:00ч.

5. ПРОФИЛАКТОРИУМА, КВ. „РАЛИЦА“, КВ. „МОГИЛИЧЕ“
- Водоподаване: от 16:00ч. до 23:00ч.;
- Преустановяване на водоподаването: от 23:00ч. до 16:00ч.

6. КВ. „КАЛКАС“, МАХАЛА „ШЕВЪРЛЯК“
- Водоподаване: от 17:00ч. до 23:00ч.;
- Преустановяване на водоподаването: от 23:00ч. до 17:00ч.

7. КВ. „КАЛО“
- Водоподаване: от 16:00ч. до 23:00ч.;
- Преустановяване на водоподаването: от 23:00ч. до 16:00ч.;

8. ГР. БАТАНОВЦИ
- Водоподаване: от 15:00ч. до 22:00ч.;
- Преустановяване на водоподаването: от 22:00ч. до 15:00ч.

9. КВ. „ БЕЛА ВОДА“-БЛОКОВЕТЕ, С. БОГДАНОВ ДОЛ, С.ЧЕРНА ГОРА, С. ЯРДЖИЛОВЦИ, С. ЛЕСКОВЕЦ

- Водоподаване: от 17:00ч. до 22:00ч.;
- Преустановяване на водоподаването: от 22:00ч. до 17:00ч.


... Публикувано на: 06.01.2020, 10:43:05


Виж всички

НОВИНИза с.Кралев дол
 

новиниНа 10.02.2020г. се проведе среща между ръководството на „Водоснабдяване и канализация“ ООД Перник и кмета на с.Кралев дол Пламен Тодоров Георгиев. Бяха поставени и дискутирани всички проблеми свързани с водоснабдяването на с.Кралев дол. Реши се до две седмици да се извърши основна проверка на каптажите, водопровода, резервоарите и помпените станции на територията на населеното място. Обсъдиха се и множество варианти за подобряване на водоснабдяването на селото.
Ръководството на „Водоснабдяване и канализация“ ООД Перник благодари на кмета на селото за оказаното ежедневно съдействие и ангажираност за подобряване на водоснабдяването на с.Кралев дол.

От ръководството


... Публикувано на: 11.02.2020, 13:28:44

До всички доставчици и клиенти на ВиК Перник!
 

новини

Инж.Борислав Любомиров Иванов е вписан като управител на „Водоснабдяване и канализация“ ООД Перник в Търговския регистър, считано от 17.01.2020г.


... Публикувано на: 20.01.2020, 15:37:45

НОВ ГРАФИК!!!
 

новиниГРАФИК ЗА НОВ РЕЖИМ от 03.01.2020г.

На основание чл.41 ал.4, във връзка с чл.41 ал.3 т.4 от Наредба №4 от 14 септември 2004 г. за условията и реда за присъединяване на потребителите и за ползване на водоснабдителните и канализационни системи, съгласно писмо с изх.№ 19/СЛУ-7778-95/02.01.2020 г. на Кмета на Община Перник и Заповед №РД-1/03.01.2020 г. на прокуриста на „ВиК“ ООД Перник, се въвежда ново временно режимно водоподаване към населените места на Община Перник, считано от 03.01.2020 г.:

1. ЦЕНТРАЛНА ЧАСТ НА ГР. ПЕРНИК, КВ. „ТЕВА“, КВ. „МОШИНО“, КВ. „ИЗТОК“, С. ЛЮЛИН, С. МЕЩИЦА, С. ВИТАНОВЦИ
- Водоподаване: от 15:00ч. до 22:00ч.;
- Преустановяване на водоподаването: от 22:00ч. до 15:00ч.

2. С.БУЧИНО, С. ДИВОТИНО,
- Водоподаване: от 16:00ч. до 23:00ч.;
- Преустановяване на водоподаването: от 23:00ч. до 16:00ч.

3. КВ. „ЦЪРКВА“
- Водоподаване: от 16:00ч. до 23:00ч.;
- Преустановяване на водоподаването: от 23:00ч. до 16:00ч.

4. С. КЛАДНИЦА, ДЕЛТА ХИЛ, С. ДРАГИЧЕВО, С. РУДАРЦИ
- Водоподаване: от 15:00ч. до 22:00ч.;
- Преустановяване на водоподаването: от 22:00ч. до 15:00ч.

5. ПРОФИЛАКТОРИУМА, КВ. „РАЛИЦА“, КВ. „МОГИЛИЧЕ“
- Водоподаване: от 16:00ч. до 23:00ч.;
- Преустановяване на водоподаването: от 23:00ч. до 16:00ч.

6. КВ. „КАЛКАС“, МАХАЛА „ШЕВЪРЛЯК“
- Водоподаване: от 17:00ч. до 23:00ч.;
- Преустановяване на водоподаването: от 23:00ч. до 17:00ч.

7. КВ. „КАЛО“
- Водоподаване: от 16:00ч. до 23:00ч.;
- Преустановяване на водоподаването: от 23:00ч. до 16:00ч.;

8. ГР. БАТАНОВЦИ
- Водоподаване: от 15:00ч. до 22:00ч.;
- Преустановяване на водоподаването: от 22:00ч. до 15:00ч.

9. КВ. „ БЕЛА ВОДА“-БЛОКОВЕТЕ, С. БОГДАНОВ ДОЛ, С.ЧЕРНА ГОРА, С. ЯРДЖИЛОВЦИ, С. ЛЕСКОВЕЦ

- Водоподаване: от 17:00ч. до 22:00ч.;
- Преустановяване на водоподаването: от 22:00ч. до 17:00ч.
... Публикувано на: 2020-01-03 15:23:47


... Публикувано на: 05.01.2020, 16:36:46


Виж всички

РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИРайон Църква
 

ремонтни дейностиДнес 20.02.2020г. ще се извършват ремонтни дейности в с. Рударци ул. Хр.Ботев ; с. Рударци ул. 1-ви май ;с. Рударци ул. Черни връх ;с. Кралев дол ул. Отец Паисий 1 и в кв. Църква ул.Мадарски конник , поради което ще бъде нарушено водоподаването до отстраняване на авариите.

... Публикувано на: 20.02.2020, 08:45:45

Район Радомир
 

ремонтни дейностиДнес 20.02.2020г ще се извършват текущи ремонтни дейности в гр. Радомир кв. Върба и в с. Дебели лаг , поради което ще бъде нарушено водоподаването до отстраняване на авариите.

... Публикувано на: 20.02.2020, 08:26:57

Район Могиличе
 

ремонтни дейностиДнес 20.02.2020г. ще се извършват ремонтни дейности на Гр. р -р Могиличе , поради което ще бъде нарушено водоподаването до отстраняване на авариите.

... Публикувано на: 20.02.2020, 08:18:16„Водоснабдяване и Канализация” ООД, гр. Перник, започна изпълнение на проект по процедура „Изграждане на ВиК инфраструктура“


На 21.08.2019 г. „Водоснабдяване и канализация“ ООД – Перник подписа Административен договор Д-34-67 от 21.08.2019 г. с регистрационен номер BG16M1OP002-1.016-0004-C01 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд на Европейския съюз по процедура чрез директно предоставяне BG16M1OP002-1.016 „Изграждане на ВиК инфраструктура“.

Бенефициент: „Водоснабдяване и канализация“ ООД - Перник

Проект: BG16M1OP002-1.016-0004 „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия обслужвана от “Водоснабдяване и канализация” ООД – гр. Перник“

Обща стойност на безвъзмездната финансова помощ: 78 591 375,19 лева, от които 66 802 668,91 лева финансиране от Кохезионния фонд 11 788 706,28 лева Национално съфинансиране.

Срокът за изпълнение на проекта е 54 месеца.

... Публикувано на: 23.08.2019г.

„Водоснабдяване и Канализация” ООД, гр. Перник, завърши изпълнение на проект по процедура „Добри и безопасни условия на труд“


На 25.05.2017г. „Водоснабдяване и Канализация” ООД, гр. Перник, подписа административен договор за безвъзмездна финансова помощ по процедура BG05M9OP001-1.008 „Добри и безопасни условия на труд“, финансирана от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020”.

В проект BG05M9OP001-1.008-1865 „Подобряване на условията на труд и оптимизация на работните процеси във „Водоснабдяване и канализация" ООД, гр. Перник“ са предвидени следните дейности:

• Въвеждане на промени в организацията на труда за по-лесното съвместяване на личния и професионалния живот, с цел удължаване на професионалния живот на работниците над 54г.;
• Разработване и въвеждане на иновативен модел на организация на труда за повишаване на производителността и опазване на околната среда;
• Подобряване на условията на труд чрез осигуряване на колективни предпазни средства и закупуване на нови ЛПС с по-висока степен на защита;
• Осигуряване на обучение за 305 работещи за специфични рискове, свързани с индивидуалното работно място;
• Разработване и внедряване на Система за управление на здравето и безопасността при работа в съответствие с изискванията OHSAS 18001:2007, както и последващо сертифициране на внедрената система;
• Организация и управление на проекта?
• Информиране и публичност.

Периодът на изпълнение на проекта е 16 месеца.

Проектът е на стойност 212 150 лв., от които 144 262 лв. са финансиране от Европейския социален фонд, 25 458 лв. – национално съфинансиране, чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020” и 42 430 лв. съфинансиране от „Водоснабдяване и Канализация” ООД, гр. Перник.

... Публикувано на: 15.03.2019г.

Уважаеми абонати на фирми,
 

    Предоставяме Ви възможност да получавате електронна фактура за текущите Ви задължения за изразходвана вода. За целта трябва да заявите съгласието си чрез подаване на Заявление от името на управителя на фирмата, като се посочва актуален имейл адрес и ЕИК на фирмата. Ще получите имейл с известие за ел.фактура от Prepiska Finance, от където ще изтеглите Вашата фактура.Услугата е безплатна за всички потребители на "ВиК"Перник.
    Заявление за услугата "електронна фактура" за фирми


E-mail за обратна връзка

vik_pernik@abv.bg

Е-mail на дружествотоРемонтни дейности


Новини


Административен вход

Име:

Парола: