• Сградата на "ВИК" ООД Перник
  • яз. Студена
  • яз. Студена
  • яз. Студена
  • яз. Студена
Image of

Добре дошли

“Водоснабдяване и канализация” ООД Перник обслужва 82 066 бр. потребители /абонати/ от територията на Област Перник. От тях 4006 бр. са юридически лица и 78 060бр. физически лица. Бюджетните абонати и другите обществени абонати са 67 бр. Общият брой на населението в региона, обслужван от “ Водоснабдяване и канализация” ООД Перник е 131 930 души , а общият брой население, ползващо водоснабдителни услуги е 129 624 души...

виж повече за нас


Проверка на сметка

За да проверите вашата сметка, моля въведете абонатен номер:
Search:


Електронно разплащане

ВИК Перник ВИК Перник
ВИК Перник ВИК Перник

Режим за "Висока зона" на гр.Радомир
 
ВИК Перник

ВАЖНО 

Уважаеми потребители,
Ръководството на „Водоснабдяване и канализация" ООД Перник Ви уведомява, че към момента водният обем на яз.Студена е 3 485 000 куб.м при капацитет 25 519 100куб.м.
Съгласно Наредба №13/29.01.2004г. и Протокол от 31.10.2014г. е отчетено много добро състояние на язовирната стена "Студена" и прилежащите и хидротехническите съоръжения.
Специалисти на „В и К” дружеството извършват ежедневни замервания и наблюдения на водния поток и язовирната стена.

... Публикувано на: 21.01.2020, 12:08:48

ВАЖНО !!!
 

ГРАФИК ЗА НОВ РЕЖИМ от 03.01.2020г.

На основание чл.41 ал.4, във връзка с чл.41 ал.3 т.4 от Наредба №4 от 14 септември 2004 г. за условията и реда за присъединяване на потребителите и за ползване на водоснабдителните и канализационни системи, съгласно писмо с изх.№ 19/СЛУ-7778-95/02.01.2020 г. на Кмета на Община Перник и Заповед №РД-1/03.01.2020 г. на прокуриста на „ВиК“ ООД Перник, се въвежда ново временно режимно водоподаване към населените места на Община Перник, считано от 03.01.2020 г.:

1. ЦЕНТРАЛНА ЧАСТ НА ГР. ПЕРНИК, КВ. „ТЕВА“, КВ. „МОШИНО“, КВ. „ИЗТОК“, С. ЛЮЛИН, С. МЕЩИЦА, С. ВИТАНОВЦИ
- Водоподаване: от 15:00ч. до 22:00ч.;
- Преустановяване на водоподаването: от 22:00ч. до 15:00ч.

2. С.БУЧИНО, С. ДИВОТИНО,
- Водоподаване: от 16:00ч. до 23:00ч.;
- Преустановяване на водоподаването: от 23:00ч. до 16:00ч.

3. КВ. „ЦЪРКВА“
- Водоподаване: от 16:00ч. до 23:00ч.;
- Преустановяване на водоподаването: от 23:00ч. до 16:00ч.

4. С. КЛАДНИЦА, ДЕЛТА ХИЛ, С. ДРАГИЧЕВО, С. РУДАРЦИ
- Водоподаване: от 15:00ч. до 22:00ч.;
- Преустановяване на водоподаването: от 22:00ч. до 15:00ч.

5. ПРОФИЛАКТОРИУМА, КВ. „РАЛИЦА“, КВ. „МОГИЛИЧЕ“
- Водоподаване: от 16:00ч. до 23:00ч.;
- Преустановяване на водоподаването: от 23:00ч. до 16:00ч.

6. КВ. „КАЛКАС“, МАХАЛА „ШЕВЪРЛЯК“
- Водоподаване: от 17:00ч. до 23:00ч.;
- Преустановяване на водоподаването: от 23:00ч. до 17:00ч.

7. КВ. „КАЛО“
- Водоподаване: от 16:00ч. до 23:00ч.;
- Преустановяване на водоподаването: от 23:00ч. до 16:00ч.;

8. ГР. БАТАНОВЦИ
- Водоподаване: от 15:00ч. до 22:00ч.;
- Преустановяване на водоподаването: от 22:00ч. до 15:00ч.

9. КВ. „ БЕЛА ВОДА“-БЛОКОВЕТЕ, С. БОГДАНОВ ДОЛ, С.ЧЕРНА ГОРА, С. ЯРДЖИЛОВЦИ, С. ЛЕСКОВЕЦ

- Водоподаване: от 17:00ч. до 22:00ч.;
- Преустановяване на водоподаването: от 22:00ч. до 17:00ч.


... Публикувано на: 06.01.2020, 10:43:05

ВНИМАНИЕ!!!
 

Ръководството на „ Водоснабдяване и канализация” ООД Перник предупреждава своите абонати да не предприемат неправомерни мерки (демонтажи , ремонти и манипулиране ) на водомерите на сградното водопроводно отклонение / ОБЩИТЕ ВОДОМЕРИ/ . При установяване на подобни нарушения , МОЛЯ незабавно да ни уведомите на следните телефони:
- 076 649835 – Водомерен сервиз
- 070016751– Централен диспечерски пункт.
На основание чл. 47 от Общите условия на „ВиК” Перник за предоставяне на ВиК услуги на потребителите , при кражба или повреда на водомера на сградното водопроводно отклонение, намиращ се в имота на потребителя, по вина на потребителя / замръзване на водомера, счупено стъкло и други механични повреди/ ремонтът и смяната им се извършват от ВиК оператора за сметка на потребителя.

Чл. 49. При отказ на потребителя, установен с протокола по чл. 24, ал. 4, да осигури достъп на длъжностното лице на В и К оператора за отчитане на показанията на водомер, разходът на вода се изчислява по пропускателната способност на водопроводната инсталация непосредствено преди водомера при 6 часа потребление в денонощието и изтичане на водата със скорост 1 m/s, за периода до предишен реален отчет, но не по дълъг от 6 месеца.

Чл. 51 По реда на чл. 49 се определя и количеството изразходвана вода в следните случаи:
1. При нарушаване целостта на пломбите, с изключение на случаите когато не е породено от действия на потребителя.
2. В случаите когато чрез физически въздействия върху водомерите,
потребителят причини тяхната повреда или неточност на показанията им.

... Публикувано на: 06.01.2020, 10:42:14


Виж всички

НОВИНИДо всички доставчици и клиенти на ВиК Перник!
 

новини

Инж.Борислав Любомиров Иванов е вписан като управител на „Водоснабдяване и канализация“ ООД Перник в Търговския регистър, считано от 17.01.2020г.


... Публикувано на: 20.01.2020, 15:37:45

НОВ ГРАФИК!!!
 

новиниГРАФИК ЗА НОВ РЕЖИМ от 03.01.2020г.

На основание чл.41 ал.4, във връзка с чл.41 ал.3 т.4 от Наредба №4 от 14 септември 2004 г. за условията и реда за присъединяване на потребителите и за ползване на водоснабдителните и канализационни системи, съгласно писмо с изх.№ 19/СЛУ-7778-95/02.01.2020 г. на Кмета на Община Перник и Заповед №РД-1/03.01.2020 г. на прокуриста на „ВиК“ ООД Перник, се въвежда ново временно режимно водоподаване към населените места на Община Перник, считано от 03.01.2020 г.:

1. ЦЕНТРАЛНА ЧАСТ НА ГР. ПЕРНИК, КВ. „ТЕВА“, КВ. „МОШИНО“, КВ. „ИЗТОК“, С. ЛЮЛИН, С. МЕЩИЦА, С. ВИТАНОВЦИ
- Водоподаване: от 15:00ч. до 22:00ч.;
- Преустановяване на водоподаването: от 22:00ч. до 15:00ч.

2. С.БУЧИНО, С. ДИВОТИНО,
- Водоподаване: от 16:00ч. до 23:00ч.;
- Преустановяване на водоподаването: от 23:00ч. до 16:00ч.

3. КВ. „ЦЪРКВА“
- Водоподаване: от 16:00ч. до 23:00ч.;
- Преустановяване на водоподаването: от 23:00ч. до 16:00ч.

4. С. КЛАДНИЦА, ДЕЛТА ХИЛ, С. ДРАГИЧЕВО, С. РУДАРЦИ
- Водоподаване: от 15:00ч. до 22:00ч.;
- Преустановяване на водоподаването: от 22:00ч. до 15:00ч.

5. ПРОФИЛАКТОРИУМА, КВ. „РАЛИЦА“, КВ. „МОГИЛИЧЕ“
- Водоподаване: от 16:00ч. до 23:00ч.;
- Преустановяване на водоподаването: от 23:00ч. до 16:00ч.

6. КВ. „КАЛКАС“, МАХАЛА „ШЕВЪРЛЯК“
- Водоподаване: от 17:00ч. до 23:00ч.;
- Преустановяване на водоподаването: от 23:00ч. до 17:00ч.

7. КВ. „КАЛО“
- Водоподаване: от 16:00ч. до 23:00ч.;
- Преустановяване на водоподаването: от 23:00ч. до 16:00ч.;

8. ГР. БАТАНОВЦИ
- Водоподаване: от 15:00ч. до 22:00ч.;
- Преустановяване на водоподаването: от 22:00ч. до 15:00ч.

9. КВ. „ БЕЛА ВОДА“-БЛОКОВЕТЕ, С. БОГДАНОВ ДОЛ, С.ЧЕРНА ГОРА, С. ЯРДЖИЛОВЦИ, С. ЛЕСКОВЕЦ

- Водоподаване: от 17:00ч. до 22:00ч.;
- Преустановяване на водоподаването: от 22:00ч. до 17:00ч.
... Публикувано на: 2020-01-03 15:23:47


... Публикувано на: 05.01.2020, 16:36:46

На вниманието на всички потребители!!!
 

новини
Уважаеми потребители,

Уведомяваме Ви, че новите утвърдени цени на водоснабдителните и канализационни услуги
от КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ /КЕВР/, НЯМА да бъдат приложени за обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД Перник.
Цените на комплексните услуги (доставяне на вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води) остават непроменени за всички потребители от Общини Перник, Радомир, Трън, Земен, Ковачевци и Брезник.

От Ръководството


... Публикувано на: 03.01.2020, 21:02:45


Виж всички

РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИРайон Църква
 

ремонтни дейностиДнес 21.01.2020г. ще се извършват ремонтни дейности в с.Кладница - с.Драгичево - ул."Възраждане"№136;с.Рударци ул.Здравец;

... Публикувано на: 21.01.2020, 09:07:42

Район Могиличе
 

ремонтни дейностиДнес 21.01.2020г. ще се извършват ремонтни дейности в кв.Караманица - Клон 1.

... Публикувано на: 21.01.2020, 09:04:55

Район Мошино
 

ремонтни дейностиДнес 21.01.2020г. ще се извършват ремонтни дейности на ул.Брезник с/у автомивката;кв.Рудничар ул.6 №6;кв.Рудничар ул.11 №49;ул.Освобождение;

... Публикувано на: 21.01.2020, 09:04:16„Водоснабдяване и Канализация” ООД, гр. Перник, започна изпълнение на проект по процедура „Изграждане на ВиК инфраструктура“


На 21.08.2019 г. „Водоснабдяване и канализация“ ООД – Перник подписа Административен договор Д-34-67 от 21.08.2019 г. с регистрационен номер BG16M1OP002-1.016-0004-C01 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд на Европейския съюз по процедура чрез директно предоставяне BG16M1OP002-1.016 „Изграждане на ВиК инфраструктура“.

Бенефициент: „Водоснабдяване и канализация“ ООД - Перник

Проект: BG16M1OP002-1.016-0004 „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия обслужвана от “Водоснабдяване и канализация” ООД – гр. Перник“

Обща стойност на безвъзмездната финансова помощ: 78 591 375,19 лева, от които 66 802 668,91 лева финансиране от Кохезионния фонд 11 788 706,28 лева Национално съфинансиране.

Срокът за изпълнение на проекта е 54 месеца.

... Публикувано на: 23.08.2019г.

„Водоснабдяване и Канализация” ООД, гр. Перник, завърши изпълнение на проект по процедура „Добри и безопасни условия на труд“


На 25.05.2017г. „Водоснабдяване и Канализация” ООД, гр. Перник, подписа административен договор за безвъзмездна финансова помощ по процедура BG05M9OP001-1.008 „Добри и безопасни условия на труд“, финансирана от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020”.

В проект BG05M9OP001-1.008-1865 „Подобряване на условията на труд и оптимизация на работните процеси във „Водоснабдяване и канализация" ООД, гр. Перник“ са предвидени следните дейности:

• Въвеждане на промени в организацията на труда за по-лесното съвместяване на личния и професионалния живот, с цел удължаване на професионалния живот на работниците над 54г.;
• Разработване и въвеждане на иновативен модел на организация на труда за повишаване на производителността и опазване на околната среда;
• Подобряване на условията на труд чрез осигуряване на колективни предпазни средства и закупуване на нови ЛПС с по-висока степен на защита;
• Осигуряване на обучение за 305 работещи за специфични рискове, свързани с индивидуалното работно място;
• Разработване и внедряване на Система за управление на здравето и безопасността при работа в съответствие с изискванията OHSAS 18001:2007, както и последващо сертифициране на внедрената система;
• Организация и управление на проекта?
• Информиране и публичност.

Периодът на изпълнение на проекта е 16 месеца.

Проектът е на стойност 212 150 лв., от които 144 262 лв. са финансиране от Европейския социален фонд, 25 458 лв. – национално съфинансиране, чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020” и 42 430 лв. съфинансиране от „Водоснабдяване и Канализация” ООД, гр. Перник.

... Публикувано на: 15.03.2019г.

Уважаеми абонати на фирми,
 

    Предоставяме Ви възможност да получавате електронна фактура за текущите Ви задължения за изразходвана вода. За целта трябва да заявите съгласието си чрез подаване на Заявление от името на управителя на фирмата, като се посочва актуален имейл адрес и ЕИК на фирмата. Ще получите имейл с известие за ел.фактура от Prepiska Finance, от където ще изтеглите Вашата фактура.Услугата е безплатна за всички потребители на "ВиК"Перник.
    Заявление за услугата "електронна фактура" за фирми


E-mail за обратна връзка

vik_pernik@abv.bg

Е-mail на дружествотоРемонтни дейности


Новини


Административен вход

Име:

Парола: