• Сградата на "ВИК" ООД Перник
  • яз. Студена
  • яз. Студена
  • яз. Студена
  • яз. Студена
Image of

Добре дошли

“Водоснабдяване и канализация” ООД Перник обслужва 82 066 бр. потребители /абонати/ от територията на Област Перник. От тях 4006 бр. са юридически лица и 78 060бр. физически лица. Бюджетните абонати и другите обществени абонати са 67 бр. Общият брой на населението в региона, обслужван от “ Водоснабдяване и канализация” ООД Перник е 131 930 души , а общият брой население, ползващо водоснабдителни услуги е 129 624 души...

виж повече за нас


Проверка на сметка

За да проверите вашата сметка, моля въведете абонатен номер:
Search:


Електронно разплащане

ВИК Перник ВИК Перник
ВИК Перник ВИК Перник

ВИК Перник

ВАЖНОВажно!!!
 

Уважаеми потребители, ръководството на „Водоснабдяване и канализация „ООД Перник Ви уведомява, че към момента водният обем на основния водоизточник яз. Студена е 17 527 200 куб.м при капацитет 25 200 000 куб.м.
Съгласно Наредба №13/29.01.2004г. и Протокол от 31.10.2014г. е отчетено много добро състояние на язовирната стена "Студена" и прилежащите и хидротехническите съоръжения . Специалисти на „В и К” дружеството извършват ежедневни замервания и наблюдения на водния поток и язовирната стена.

... Публикувано на: 24.08.2016, 08:44:18

ВНИМАНИЕ!!!
 

Ръководството на „ Водоснабдяване и канализация” ООД Перник предупреждава своите абонати да не предприемат неправомерни мерки (демонтажи , ремонти и манипулиране ) на водомерите на сградното водопроводно отклонение / ОБЩИТЕ ВОДОМЕРИ/ . При установяване на подобни нарушения , МОЛЯ незабавно да ни уведомите на следните телефони:
- 076 649835 – Водомерен сервиз
- 076 649828, 076 605553 – Централен диспечерски пункт.
На основание чл. 47 от Общите условия на „ВиК” Перник за предоставяне на ВиК услуги на потребителите , при кражба или повреда на водомера на сградното водопроводно отклонение, намиращ се в имота на потребителя, по вина на потребителя / замръзване на водомера, счупено стъкло и други механични повреди/ ремонтът и смяната им се извършват от ВиК оператора за сметка на потребителя.

Чл. 49. При отказ на потребителя, установен с протокола по чл. 24, ал. 4, да осигури достъп на длъжностното лице на В и К оператора за отчитане на показанията на водомер, разходът на вода се изчислява по пропускателната способност на водопроводната инсталация непосредствено преди водомера при 6 часа потребление в денонощието и изтичане на водата със скорост 1 m/s, за периода до предишен реален отчет, но не по дълъг от 6 месеца.

Чл. 51 По реда на чл. 49 се определя и количеството изразходвана вода в следните случаи:
1. При нарушаване целостта на пломбите, с изключение на случаите когато не е породено от действия на потребителя.
2. В случаите когато чрез физически въздействия върху водомерите,
потребителят причини тяхната повреда или неточност на показанията им.

... Публикувано на: 25.05.2016, 16:17:48

На вниманието на абонатите!!!
 

Уважаеми абонати,

На основание чл.40 ( 1 ) от Общите условия за предоставяне на ВиК услуги на потребителите от „ВиК“ оператора, „В и К“ ООД гр.Перник предприе действие по преустановяване на услугите на територията на ВиК дружеството.
В периода 04.04.2016г. – 17.04.2016г. беше преустановено водоподаването на частни абонати с повече от три неплатени фактури в кв. „Калкас”, кв. „ Стара чешма”, кв.” Радина чешма”, кв.”Бела вода” и с. Богданов дол.
При проверка са установени незаконни присъединявания към мрежата на „В и К” ООД гр.Перник , съставени са протоколи за незаконно отклонение и са начислени глоби в размер над 1000 лв.
„В и К” ООД гр.Перник продължава работата си по събираемостта на стари и нови задължения, както и установяване на незаконни присъединявания и кражби на вода. Прекъсванията се извършват по график и при необходимост се търси съдействието на МВР гр.Перник.
Приканваме абонатите си да заплащат своевременно задълженията си, за да не се налага предприемането на принудителни мерки по спиране на водоподаването.

От Ръководството

... Публикувано на: 28.04.2016, 13:46:00


Виж всички

НОВИНИУважаеми потребители,
 

новиниБанковата сметка на дружеството, чрез която може да разплащате Вашите задължения към нас е:
„Водоснабдяване и канализация“ ООД Перник
IBAN BG79 CECB 9790 10F8 8263 00
BIC CECBBGSF БАНКА -ЦКБ АД КЛОН ПЕРНИК


... Публикувано на: 13.07.2016, 00:19:06


Виж всички

РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИрайон Църква
 

ремонтни дейностиДнес 24.08.2016г. ще се извършват аварийни ремонтни дейности в с.Кралев дол на ул."О.Паисий"23. Водоснабдяване и канализация се извинява на своите потребители за създадените неудобства.

... Публикувано на: 24.08.2016, 08:46:22

район Могиличе
 

ремонтни дейностиДнес 24.08.2016г. ще се извършват аварийни ремонтни дейности на ул."Г.Могиличе"75 и на Начална спирка. Водоснабдяване и канализация се извинява на своите потребители за създадените неудобства.

... Публикувано на: 24.08.2016, 08:45:24

район Мошино
 

ремонтни дейностиДнес 24.08.2016г. ще се извършват аварийни ремонтни дейности в кв.Тева бл.91 и бл.93 и на ул."Силистра"5. Водоснабдяване и канализация се извинява на своите потребители за създадените неудобства.

... Публикувано на: 24.08.2016, 08:43:44


E-mail за обратна връзка

vik_pernik@abv.bg

Е-mail на дружествотоРемонтни дейности


Новини


Административен вход

Име:

Парола: