• Сградата на "ВИК" ООД Перник
  • яз. Студена
  • яз. Студена
  • яз. Студена
  • яз. Студена
Image of

Добре дошли

“Водоснабдяване и канализация” ООД Перник обслужва 82 066 бр. потребители /абонати/ от територията на Област Перник. От тях 4006 бр. са юридически лица и 78 060бр. физически лица. Бюджетните абонати и другите обществени абонати са 67 бр. Общият брой на населението в региона, обслужван от “ Водоснабдяване и канализация” ООД Перник е 131 930 души , а общият брой население, ползващо водоснабдителни услуги е 129 624 души...

виж повече за нас


Проверка на сметка

За да проверите вашата сметка, моля въведете абонатен номер:
Search:


Електронно разплащане

ВИК Перник ВИК Перник
ВИК Перник ВИК Перник

ВИК Перник

ВАЖНОВажно!!!
 

Уважаеми потребители, ръководството на „Водоснабдяване и канализация „ООД Перник Ви уведомява, че към момента водният обем на основния водоизточник яз. Студена е 11 224 000куб.м при капацитет 25 200 000куб.м.
Съгласно Наредба №13/29.01.2004г. и Протокол от 31.10.2014г. е отчетено много добро състояние на язовирната стена "Студена" и прилежащите и хидротехническите съоръжения . Специалисти на „В и К” дружеството извършват ежедневни замервания и наблюдения на водния поток и язовирната стена.

... Публикувано на: 21.11.2017, 08:40:46

СИГНАЛ !!!
 Уважаеми абонати,

Във връзка със зачестилите предложения на многобройни фирми за извършване на ВиК услуги за смяна на щрангове и монтаж на водомери, които включват дейност по „пломбиране и узаконяване на водомери“ , Ви уведомяваме, че те нямат законови права за извършване на тази дейност.

Съгласно Наредба N-4/14.09.2014г. ЕДИНСТВЕНО „ВиК“ Дружеството има право и е упълномощено да извършва услугата „ПЛОМБИРАНЕ НА ВОДОМЕР“ на територията на Област Перник.

За допълнителна информация може да се свържете с нас на тел. 076 649835 -Водомерен сервиз.

От Ръководството

... Публикувано на: 25.04.2017, 09:43:04

ВНИМАНИЕ!!!
 

Ръководството на „ Водоснабдяване и канализация” ООД Перник предупреждава своите абонати да не предприемат неправомерни мерки (демонтажи , ремонти и манипулиране ) на водомерите на сградното водопроводно отклонение / ОБЩИТЕ ВОДОМЕРИ/ . При установяване на подобни нарушения , МОЛЯ незабавно да ни уведомите на следните телефони:
- 076 649835 – Водомерен сервиз
- 076 649828, 076 605553 – Централен диспечерски пункт.
На основание чл. 47 от Общите условия на „ВиК” Перник за предоставяне на ВиК услуги на потребителите , при кражба или повреда на водомера на сградното водопроводно отклонение, намиращ се в имота на потребителя, по вина на потребителя / замръзване на водомера, счупено стъкло и други механични повреди/ ремонтът и смяната им се извършват от ВиК оператора за сметка на потребителя.

Чл. 49. При отказ на потребителя, установен с протокола по чл. 24, ал. 4, да осигури достъп на длъжностното лице на В и К оператора за отчитане на показанията на водомер, разходът на вода се изчислява по пропускателната способност на водопроводната инсталация непосредствено преди водомера при 6 часа потребление в денонощието и изтичане на водата със скорост 1 m/s, за периода до предишен реален отчет, но не по дълъг от 6 месеца.

Чл. 51 По реда на чл. 49 се определя и количеството изразходвана вода в следните случаи:
1. При нарушаване целостта на пломбите, с изключение на случаите когато не е породено от действия на потребителя.
2. В случаите когато чрез физически въздействия върху водомерите,
потребителят причини тяхната повреда или неточност на показанията им.

... Публикувано на: 25.05.2016, 16:17:48


Виж всички

НОВИНИУважаеми потребители,
 

новиниБанковата сметка на дружеството, чрез която може да разплащате Вашите задължения към нас е:
„Водоснабдяване и канализация“ ООД Перник
IBAN BG79 CECB 9790 10F8 8263 00
BIC CECBBGSF БАНКА -ЦКБ АД КЛОН ПЕРНИК


... Публикувано на: 09.11.2017, 16:27:37


Виж всички

РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИРайон Могиличе
 

ремонтни дейностиДнес 21.11.2017г. се извършват аварийни ремонти на ул."Люлин"121, поради което ще бъде нарушено водоснабдяването до отстраняване на авариите.

... Публикувано на: 21.11.2017, 08:42:52

Район Мошино
 

ремонтни дейностиДнес 21.11.2017г. се извършват аварийни ремонти в кв.Димова махала, поради което ще бъде нарушено водоснабдяването до отстраняване на авариите.

... Публикувано на: 21.11.2017, 08:42:20

Район Църква
 

ремонтни дейностиДнес 21.11.2017г. се извършват аварийни ремонти в с.Кралев дол и кв.Църква, ул."Ст.Димитров", поради което ще бъде нарушено водоснабдяването до отстраняване на авариите.

... Публикувано на: 21.11.2017, 08:41:33

„Водоснабдяване и Канализация” ООД, гр. Перник, започна изпълнение на проект по процедура „Добри и безопасни условия на труд“


На 25.05.2017г. „Водоснабдяване и Канализация” ООД, гр. Перник, подписа административен договор за безвъзмездна финансова помощ по процедура BG05M9OP001-1.008 „Добри и безопасни условия на труд“, финансирана от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020”.

В проект BG05M9OP001-1.008-1865 „Подобряване на условията на труд и оптимизация на работните процеси във „Водоснабдяване и канализация" ООД, гр. Перник“ са предвидени следните дейности:

• Въвеждане на промени в организацията на труда за по-лесното съвместяване на личния и професионалния живот, с цел удължаване на професионалния живот на работниците над 54г.;
• Разработване и въвеждане на иновативен модел на организация на труда за повишаване на производителността и опазване на околната среда;
• Подобряване на условията на труд чрез осигуряване на колективни предпазни средства и закупуване на нови ЛПС с по-висока степен на защита;
• Осигуряване на обучение за 305 работещи за специфични рискове, свързани с индивидуалното работно място;
• Разработване и внедряване на Система за управление на здравето и безопасността при работа в съответствие с изискванията OHSAS 18001:2007, както и последващо сертифициране на внедрената система;
• Организация и управление на проекта?
• Информиране и публичност.

Периодът на изпълнение на проекта е 16 месеца.

Проектът е на стойност 212 150 лв., от които 144 262 лв. са финансиране от Европейския социален фонд, 25 458 лв. – национално съфинансиране, чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020” и 42 430 лв. съфинансиране от „Водоснабдяване и Канализация” ООД, гр. Перник.

... Публикувано на: 29.05.2017г.


E-mail за обратна връзка

vik_pernik@abv.bg

Е-mail на дружествотоРемонтни дейности


Новини


Административен вход

Име:

Парола: