• Сградата на "ВИК" ООД Перник
  • яз. Студена
  • яз. Студена
  • яз. Студена
  • яз. Студена
Image of

Добре дошли

“Водоснабдяване и канализация” ООД Перник обслужва 82 066 бр. потребители /абонати/ от територията на Област Перник. От тях 4006 бр. са юридически лица и 78 060бр. физически лица. Бюджетните абонати и другите обществени абонати са 67 бр. Общият брой на населението в региона, обслужван от “ Водоснабдяване и канализация” ООД Перник е 131 930 души , а общият брой население, ползващо водоснабдителни услуги е 129 624 души...

виж повече за нас


Проверка на сметка

За да проверите вашата сметка, моля въведете абонатен номер:
Search:


Електронно разплащане

ВИК Перник ВИК Перник
ВИК Перник ВИК Перник

Решение № БП-Ц-6/30.06.2023г. на комисията за енергийно и водно регулиране /КЕВР/
 
Заповед на основание решение № БП-Ц-6/30.06.2023г. на комисията за енергийно и водно регулиране /КЕВР/
 
Обява на Цени за регулирани услуги на "Водоснабдяване и канализаиця"ООД, гр. Перник!
 
ПИСМО ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ПЕРНИК ЗА ОТМЯНА НА РЕЖИМНОТО ВОДОПОДАВАНЕ!
 
ЗАПОВЕД НА КМЕТА НА ОБЩИНА РАДОМИР ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА НОВО РЕЖИМНО ВОДОСНАБДЯВАНЕ!
 
ЗАПОВЕД НА КМЕТА НА ОБЩИНА БРЕЗНИК ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА РЕЖИМНО ВОДОСНАБДЯВАНЕ!
 
ВИК Перник

ВАЖНОЯз.Студена
 

Уважаеми потребители,

Ръководството на „Водоснабдяване и канализация" ООД Перник ви уведомява, че към момента водният обем на яз.Студена е 20 047 000 куб.м при капацитет 25 200 000 куб.м.
Отчетени са : приток–1301 л/сек., разход -722 л/сек., контролирано изпускане - 0 куб.м/сек.
Специалисти на „В и К” дружеството извършват ежедневни замервания и наблюдения на водния поток и язовирната стена, съгласно НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКАТА И БЕЗОПАСНАТА ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ЯЗОВИРНИТЕ СТЕНИ И НА СЪОРЪЖЕНИЯТА КЪМ ТЯХ И ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА КОНТРОЛ ЗА ТЕХНИЧЕСКОТО ИМ СЪСТОЯНИЕ В сила от 31.01.2020 г.

... Публикувано на: 23.02.2024, 08:22:25

с.РУДАРЦИ
 

Уважаеми,жители на кв.Кало в с.Рударци,Уведомяваме ви,че представители на ВиК Перник ще бъдат в кметство Рударци от 19.09.2023г. до 29.09.2023г. в работни дни от 9.00ч. до 15.00ч. за сключване на договори за откриване на партиди за вода.

... Публикувано на: 18.09.2023, 13:21:32

с.ЛЮЛИН
 

Уважаеми потребители,уведомявам Ви,че водата в с. Люлин вече е годна за питейно-битови цели. От водоснабдителното дружество ще се извършва учестен мониторинг на питейната вода до края на месец август. Прилагаме протокол от извършени анализи на питейната вода.

ПРОТОКОЛ ОТ ИЗПИТВАНЕ

... Публикувано на: 09.08.2023, 12:15:14


Виж всички

НОВИНИНа вниманието на всички потребители!
 

новини
РЪКОВОДСТВОТО НА „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ“ ООД ПЕРНИК УВЕДОМЯВА СВОИТЕ ПОТРЕБИТЕЛИ, ЧЕ ОТ 24.01.2022 Г. СЕ ПРЕУСТАНОВЯВА ПОСЕЩЕНИЕТО НА ИНКАСАТОРИТЕ ПО ДОМОВЕТЕ ЗА ОТЧИТАНЕ НА ПОКАЗАНИЯТА НА ВОДОМЕРИТЕ, С ЦЕЛ ПРЕВЕНЦИЯ ОТ РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА COVID-19.
ПОТРЕБИТЕЛИТЕ МОГАТ ДА ПРАВЯТ САМООТЧЕТ И ДА ПРЕДАВАТ ДАННИТЕ СИ НА ПОСОЧЕНИТЕ НА САЙТА НА ДРУЖЕСТВОТО ТЕЛЕФОНИ ИЛИ НА ТЕЛЕФОННИЯ НОМЕР НА СВОЯ ИНКАСАТОР.


... Публикувано на: 2022-01-24 11:56:24


... Публикувано на: 26.01.2022, 09:39:12

 

новиниБанковите сметки на дружеството, чрез които може да разплащате Вашите задължения към нас са:


IBAN BG07 UBBS 8261 1010 007 410
IBAN BG88 UBBS 8888 1000 874 592
BIC UBBSBGSF ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА

IBAN BG79 CECB 9790 10F8 8263 00
BIC CECBBGSF БАНКА -ЦКБ АД КЛОН ПЕРНИК

IBAN BG15FINV91501017415590
BIC FINVBGSF – ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД - FIBANK


... Публикувано на: 21.05.2020, 15:55:30


Виж всички

РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИРайон Мошино
 

ремонтни дейностиДнес 23.02.2024г. ще се извършват ремонтни дейности на ул."Мл.Стоянов"бл.14;ул."Мл.Стоянов"бл.6;ул."К.Маркс"бл.3 ,поради което ще бъде нарушено водоподаването до отстраняване на авариите.

... Публикувано на: 23.02.2024, 08:31:06

Район Могиличе
 

ремонтни дейностиДнес 23.02.2024г., ще се извършват ремонтни дейности на ул."Найчо Цанов"№23 ,поради което ще бъде нарушено водоподаването до отстраняване на авариите.

... Публикувано на: 23.02.2024, 08:28:14

Район Църква
 

ремонтни дейностиДнес 23.02.2024г.ще се извършват ремонтни дейности в с.Кладница ул."В.Левски"№19;с.Кралев дол ул."Лале"№22 ,поради което ще бъде нарушено водоподаването до отстраняване на авариите.

... Публикувано на: 23.02.2024, 08:26:47Проект „Изграждане на ВИК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и Канализация“ ООД гр. Перник


Процедура № BG161M1OP002-1.016„Изграждане на ВиК инфраструктура“, по приоритетна ос 1 на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.”

Започват строителните дейности по проект „Изграждане на ВИК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и Канализация“ ООД гр. Перник.

Започват строителните дейности по „РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ – ГР. БАТАНОВЦИ“.

На 12.12. 2023 г. предстои церемония по откриване на строителен обект, където строители, инвеститори и гости ще открият обект РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ – ГР. БАТАНОВЦИ“ по проект „Изграждане на ВИК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и Канализация“ ООД гр. Перник. Обектът има за цел подобрение на услугите, предоставяни от ВИК ООД гр. Перник за гражданите.

Проектът се осъществява с финансова подкрепа на Оперативна програма „Околна среда“ 2014 – 2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие.

... Публикувано на: 11.12.2023г.

Проект „Изграждане на ВИК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и Канализация“ ООД гр. Перник


Процедура № BG161M1OP002-1.016„Изграждане на ВиК инфраструктура“, по приоритетна ос 1 на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.”

С удовлетворение и радост бе открит обект по проект "Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от “Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Перник“ на частта към услугата „Реконструкция на водопроводната мрежа и разширение и реконструкция на канализационната мрежа на гр. Радомир без кв. Върба/“

Експлоатацията на обекта стартира с официална церемония на 11.12.2023 г. На събитието присъстваха медии, представители на браншови организации, граждани, представители на възложителя и изпълнители на строителните дейности. Над 17 876 човека от агломерации Перник и Радомир вече ще се възползват от подобрението на услугите, предоставяни от ВИК Перник.

Чрез изграждането на тласкателя и новата помпена станция свързаността достигна съответно 99,4% и 99,6% за двете агломерации. С цел постигане на съответствие с Директивата за отпадъчни води, се изградиха съоръжения за пречистване на азот и фосфор.

Проектът е на обща стойност 100 899 303,08 лева, от които:
64 246 981,30 лв. – Европейско финансиране
11 337 702, 58 лв. - Национално съфинансиране
8 501 069,69 лв. - Собствен принос на ВИК Перник и
16 813 549,51 лв. - Недопустими разходи

Проектът се осъществява с финансова подкрепа на Оперативна програма „Околна среда“ 2014 – 2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие.

... Публикувано на: 11.12.2023г.

Проект „Изграждане на ВИК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и Канализация“ ООД гр. Перник


Процедура № BG161M1OP002-1.016„Изграждане на ВиК инфраструктура“, по приоритетна ос 1 на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.”

ПРЕДСТОИ ОФИЦИАЛНА ЦЕРЕМОНИЯ „По откриване на обект“ по проект "Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от “Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Перник“ на частта към услугата „Реконструкция на водопроводната мрежа и разширение и реконструкция на канализационната мрежа на гр. Радомир“.

Към тази услуга се присъединиха 17 876 човека от агломерации Перник и Радомир. Чрез изграждането на тласкателя и новата помпена станция свързаността достигна съответно 99,4% и 99,6% за двете агломерации. С цел постигане на съответствие с Директивата за отпадъчни води, се изградиха съоръжения за пречистване на азот и фосфор.

Официална церемония: „Рязане на лента“ Място: гр. Радомир, кръстовището на ул. Голобръдска и ул. Патриарх Евтимий Дата: 11.12.2023 г. Начало: 11:00 ЧАСА

Проектът се осъществява с финансова подкрепа на Оперативна програма „Околна среда“ 2014 – 2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие.

... Публикувано на: 10.12.2023г.

Проект „Изграждане на ВИК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и Канализация“ ООД гр. Перник се изпълнява успешно


Строителните дейности по проекта се реализират успешно и в предвидените срокове.

На 29 юни 2023 година от 11:00 часа в гр. Перник, западно от кръстовище на ул. "Юрий Гагарин и ул. Младен Стоянов ще се проведе официална церемония за стартиране на строителни дейности за обект „Реконструкция на водопроводна мрежа, разширение и реконструкция на канализационна мрежа на гр. Перник /обект 1 и обект 2/ ЗА РЕКОНСТРУКЦИЯ НА КАНАЛИЗАЦИОННАТА МРЕЖА

Проектът се осъществява с финансова подкрепа на Оперативна програма „Околна среда“ 2014 – 2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие.

... Публикувано на: 29.06.2023г.

Проект „Изграждане на ВИК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и Канализация“ ООД гр. Перник се изпълнява успешно


Строителните дейности по проекта се реализират успешно и в предвидените срокове.

На 29 юни 2023 година от 10:00 часа в гр. Перник, западно от кръстовище на ул. "Юрий Гагарин и ул. Младен Стоянов ще се проведе официална церемония за стартиране на строителни дейности за обект „Реконструкция на водопроводна мрежа, разширение и реконструкция на канализационна мрежа на гр. Перник /обект 1 и обект 2/ ЗА РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ВОДОПРОВОДНАТА МРЕЖА

Проектът се осъществява с финансова подкрепа на Оперативна програма „Околна среда“ 2014 – 2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие.

... Публикувано на: 29.06.2023г.

ВИК ПЕРНИК Е БЕНЕФИЦИЕНТ ПО ПРОЕКТ „ИЗГРАЖДАНЕ НА ВИК ИНФРАСТРУКТУРА НА ОБОСОБЕНАТА ТЕРИТОРИЯ ОБСЛУЖВАНА ОТ “ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ” ООД, ГР. ПЕРНИК”


Проектът се реализира с финансова подкрепа на Оперативна програма „Околна среда“ 2014 – 2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие. Срок на изпълнение на проекта е 54 месеца.

Стойността на проекта е 100 899 303.08 лв
Собственото финансиране е в размер на 25 314 619.20 лв., а безвъзмездната финансова помощ е в размер на 75 584 683,88 лв.

На 26.01.2023 от 11:00 часа в гр. Радомир кв. Върба, централния площад ул. Априлски въстание ще се проведе официална церемония за стартиране на строителните дейности за обект „Изграждане на вик инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ООД гр. Перник за обособена позиция No3 „Реконструкция на водопроводна мрежа на кв. Върба гр. Радомир, 2 канализационна помпена станция и тласкатели /КПС/ до Пречиствателна станция за отпадъчни води /ПСОВ/ Батановци“

По обособена позиция No3 са планирани са следните дейности по изграждане и реконструкция на ВиК инфраструктурата:

Реконструкция на водопроводна мрежа, разширение и реконструкция на канализационна мрежа на кв. „Върба“, гр. Радомир, 2 КПС и тласкатели до ПСОВ Батановци- Част Водоснабдяване включва реконструкция на водопроводна мрежа на кв. Върба, гр.Радомир, част Канализация включва необходимите за изграждане участъци от мрежата кв. „Върба“ в град Радомир, изграждане на канализационни помпени станции – 2 бр., изграждане на тласкател до ПСОВ Батановци.

В част Водоснабдяване ще се изградят водопроводи в кв. “Върба“- в ниска зона Главен клон І е с диаметър Ф125мм РЕ и L=231,4м; Главен клон ІІ е с диаметър Ф110мм РЕ и L=447,5м; Главен клон ІІІ е с диаметър Ф90мм РЕ и L=139,4м; Второстепенни клонове Ф90 РЕ L=4293,20м. Общата дължина на вътрешна водопроводна мрежа е L=5114м. Ще се изградят част от Главен клон І ниска зона с диаметър Ф110 РЕ L=262,6м и Ф90 РЕ L=273.7м и второстепенни клонове Ф90 РЕ L=384.8м

Част Канализация предвижда рехабилитация и изграждане на канализационна мрежа 5 670 м и 343 бр. СКО (сградни канализационни отклонения), 2 КПС (канализационни помпени станции) и тласкатели с обща дължина 8 022м.

Проектът се реализира с финансова подкрепа на Оперативна програма „Околна среда“ 2014 – 2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие.

... Публикувано на: 23.01.2023г.

„Водоснабдяване и Канализация” ООД, гр. Перник, започна изпълнение на проект по процедура „Изграждане на ВиК инфраструктура“


На 07.07.2022 г. от 11:00 часа в град Радомир ще се проведе Първа копка по проект "Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия обслужвана от “Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Перник" за Обособена позиция No2 „Реконструкция на водопроводната мрежа и разширение и реконструкция на канализационната мрежа на гр. Радомир /без кв. Върба/.

Бенефициент: „Водоснабдяване и канализация“ ООД - Перник

Проект: BG161M1OP002-1.016 „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия обслужвана от “Водоснабдяване и канализация” ООД – гр. Перник“

Стойността на проекта е 100 899 303.08 лв Собственото финансиране е в размер на 25 314 619.20 лв., а безвъзмездната финансова помощ е в размер на 75 584 683,88 лв.

Срокът за изпълнение на проекта е 54 месеца.

ПРОЕКТЪТ СЕ РЕАЛИЗИРА С ФИНАНСОВА ПОДКРЕПА НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ОКОЛНА СРЕДА“ 2014 – 2020, СЪФИНАНСИРАНА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЧРЕЗ ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

... Публикувано на: 05.07.2022г.

„Водоснабдяване и Канализация” ООД, гр. Перник, започна изпълнение на проект по процедура „Изграждане на ВиК инфраструктура“


На 21.08.2019 г. „Водоснабдяване и канализация“ ООД – Перник подписа Административен договор Д-34-67 от 21.08.2019 г. с регистрационен номер BG16M1OP002-1.016-0004-C01 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд на Европейския съюз по процедура чрез директно предоставяне BG16M1OP002-1.016 „Изграждане на ВиК инфраструктура“.

Бенефициент: „Водоснабдяване и канализация“ ООД - Перник

Проект: BG16M1OP002-1.016-0004 „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия обслужвана от “Водоснабдяване и канализация” ООД – гр. Перник“

Обща стойност на безвъзмездната финансова помощ: 78 591 375,19 лева, от които 66 802 668,91 лева финансиране от Кохезионния фонд 11 788 706,28 лева Национално съфинансиране.

Срокът за изпълнение на проекта е 54 месеца.

... Публикувано на: 23.08.2019г.

„Водоснабдяване и Канализация” ООД, гр. Перник, завърши изпълнение на проект по процедура „Добри и безопасни условия на труд“


На 25.05.2017г. „Водоснабдяване и Канализация” ООД, гр. Перник, подписа административен договор за безвъзмездна финансова помощ по процедура BG05M9OP001-1.008 „Добри и безопасни условия на труд“, финансирана от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020”.

В проект BG05M9OP001-1.008-1865 „Подобряване на условията на труд и оптимизация на работните процеси във „Водоснабдяване и канализация" ООД, гр. Перник“ са предвидени следните дейности:

• Въвеждане на промени в организацията на труда за по-лесното съвместяване на личния и професионалния живот, с цел удължаване на професионалния живот на работниците над 54г.;
• Разработване и въвеждане на иновативен модел на организация на труда за повишаване на производителността и опазване на околната среда;
• Подобряване на условията на труд чрез осигуряване на колективни предпазни средства и закупуване на нови ЛПС с по-висока степен на защита;
• Осигуряване на обучение за 305 работещи за специфични рискове, свързани с индивидуалното работно място;
• Разработване и внедряване на Система за управление на здравето и безопасността при работа в съответствие с изискванията OHSAS 18001:2007, както и последващо сертифициране на внедрената система;
• Организация и управление на проекта?
• Информиране и публичност.

Периодът на изпълнение на проекта е 16 месеца.

Проектът е на стойност 212 150 лв., от които 144 262 лв. са финансиране от Европейския социален фонд, 25 458 лв. – национално съфинансиране, чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020” и 42 430 лв. съфинансиране от „Водоснабдяване и Канализация” ООД, гр. Перник.

... Публикувано на: 15.03.2019г.

Уважаеми абонати на фирми,
 

    Предоставяме Ви възможност да получавате електронна фактура за текущите Ви задължения за изразходвана вода. За целта трябва да заявите съгласието си чрез подаване на Заявление от името на управителя на фирмата, като се посочва актуален имейл адрес и ЕИК на фирмата. Ще получите имейл с известие за ел.фактура от Prepiska Finance, от където ще изтеглите Вашата фактура.Услугата е безплатна за всички потребители на "ВиК"Перник.
    Заявление за услугата "електронна фактура" за фирми


E-mail за обратна връзка

office@vik-pernik.eu

Е-mail на дружествотоРемонтни дейности


Новини


Административен вход

Име:

Парола: