Skip to main content
ВИК ПЕРНИК

Често Задавани Въпроси

Как се разпределя разликата между консумацията на общия(главния) водомер и индивидуалните водомери в жилищните блокове и кооперации?

Разликата между отчета по общия водомер и сумата от отчетените водни количества по индивидуалните водомери се разпределя пропорционално по следния начин:

1. Сумират се количествата начислена консумация по индивидуалните водомери, свързани след общия водомер.
2. Полученото по т.1 количество се изважда от количеството вода, преминала през общия водомер и се получава разликата за разпределяне.
3. Получената по т.2 разлика се дели на полученото количество по т.1 и се получава коефициента за разпределяне.
4. С получения по т.3 коефициент се умножава начислената консумация по индивидуалните водомери и така се получава пропорционалната част от разликата.

Причини, за разликата между отчета на главния водомер и отчетите по апартаментните водомери в една жилищна сграда:

1. Апартаментните водомери, които най-често са от типа 5 м3 са с клас на точност „В”, което означава, че допустимата грешка за отчитане е ± 3%, т.е. слабите течове на казанчета, канелки, смесителни батерии и други може да не се обхващат от апартаментните водомери, но тези слаби течове, прибавени към общия моментен разход на вода се отчитат от главния водомер. Така само от разликата на точността на апартаментните водомери се натрупва разлика на общия водомер .Индивидуалните водомери са собственост на абонатите и подлежат на задължителна метрологична проверка на всеки 5 години. Ако болшинството индивидуални водомери са непроверени, се предполага, че отчитат неточно и тогава е нормално да има разлика от отчетеното с общия водомер.
2. Друга причина може да бъде липсата на достъп на инкасаторите едновременно до всички индивидуални водомери и до общия. В този случай инкасаторът не може да засече с точност индивидуалните водомери .
3. Загуба на вода в сградната водопроводна инсталация.
4. Водочерпни прибори в общите части на сградата, на които няма монтирани водомери.
5. Потребители в сграда-етажна собственост без монтирани индивидуални водомери, инкасирани по норматив, с разход по-голям от норматива(евентуален теч).
6. При физическо въздействие върху измервателните уреди от страна на потребителите.

Как се разпределят отговорностите за водоснабдителната и канализационна мрежи между „ВиК” ООД - Перник и клиентите на фирмата?

Отговорност за водоснабдителната мрежа:

„ВиК” ООД – Перник носи отговорност за снабдяването на имотите на своите клиенти с вода. Ремонтът и поддържането на цялата водопроводна мрежа до общия водомер на жилищния блок, както и на самия него е за сметка на дружеството. Клиентите носят отговорност за вътрешната водопроводна инсталация след общия водомер.

Отговорност за канализационната мрежа:

„ВиК” ООД – Перник отговаря за отвеждането на отпадъчните води от имотите на своите клиенти чрез канализационната мрежа.
„ВиК” ООД – Перник извършва ремонта и поддръжката на уличната канализационна мрежа. Доброто техническо състояние на канализационните отклонения и ревизионните шахти, като елементи на сградната канализация е задължение на собствениците и услугите по поддържането им се извършват от дружеството за сметка на собствениците по действащите към момента цени за услуги на населението.

Какви са ангажиментите на „ВиК” ООД Перник по отношение изправността на водомерите?

Дружеството има отговорност да монтира, поддържа и контролира водомерите на водопроводното отклонение /т.е. общия водомер/. Доставката, монтажът, проверката и ремонтът на индивидуалните водомери се осигурява от потребителите за тяхна сметка.

”ВиК „ ООД Перник има право да връчва предписания за отстраняване на констатирани нарушения и за проверка на измервателните уреди при съмнение за повреда. При неизпълнение на предписанието на потребителя се начислява консумация като на абонат без водомер.

Дружеството отчита и фактурира изразходваната вода само въз основа на измервателен уред, одобрен по реда на Закона за измерванията ( ЗИ ) /т.е. минал редовната последваща проверка, с валиден знак за годност и отчитащ в допустимите параметри по стандарт/.

Какви са изискванията към индивидуалните водомери?

Индивидуалните водомери трябва да бъдат тип, одобрен от Държавната агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН) и да отговарят на изискванията на Закон за измерванията, на Наредбата на Министерски съвет за средствата за измерване, които подлежат на метрологичен контрол по чл. 28 от Закона за измерванията. Всеки водомер трябва да е преминал през първоначална проверка за точност и да има фабрична (оловна) пломба или стикер, залепен на корпуса му. На пломбата е маркирана годината на последната проверка (първоначална или последваща). При наличието на стикер, на него е маркирана годината, през която трябва да се извърши следващата проверка. Последващата проверка на водомерите (след монтирането им на инсталацията) се извършва периодично или след ремонт. Съгласно изменението на Наредба 4 за условията и реда за присъединяване на потребителите и за ползване на водоснабдителните и канализационни системи, съгласно чл.34а, ал.1, периодичната проверка на индивидуалните водомери се прави на всеки 10 години (номинален разход Qn: 5 m3/h ).

Как и от кого се осъществява демонтажа на водомера за проверка, смяна, ремонт?

Водомерът може да се демонтира само от длъжностно лице на „ВиК” ООД Перник . При демонтажа и монтажа се съставят необходимите документи /протокол за демонтаж и протокол за монтаж/ в два екземпляра, като единия остава за потребителя.

Кога се начислява служебна консумация?

 • Когато водомерът не отговаря на изискванията и връченото предписание не е изпълнено;
 • При неосигуряване на достъп за отчитане на показанията на водомерите;
 • Когато водомерът е свален за ремонт;

Каква е периодичността в проверката на водомерите и кога се извършва това?

Проверка на водомерите се извършва в следните случаи:

 1. По искане на оператора.
 2. По искане на потребителя.
 3. При нарушена оловна пломба на водомера.
 4. При последваща периодична проверка поради изтичане на срока на знака за годност.

Какви мерки се предприемат при необитаване на имота за период по-голям от един месец?

 • Подава се писмено Заявление до Дружеството с посочен период на отсъствие.
 • При наличието на изправен водомер в имота се спира водоподаването от спирателния кран пред водомера като се записват показанията при подаване на заявлението.

При завръщане, потребителят подава молба за възстановяване на водоподаването, което се извършва отново от служител на Дружеството.
Тези мерки възпрепятстват безконтролното изтичане на питейна вода /авария, кражба и т.н./.

Какво е необходимо да направи новия собственик при закупуване на имота?

 1. Преди извършване на реалната сделка по закупуване на имота да провери текущото състояние по отношение на съществуващи стари задължения на бившия собственик. Справка може да направи на тел.: 64 98 12-отдел Инкасо.
 2. При закупуване на имота,собственикът е длъжен в седемдневен срок да се яви в Дружеството с документа за собственост за прехвърляне на партидата.

Възражение срещу определеното за заплащане количество вода:

Възражение срещу определеното за заплащане количество вода могат да се правят писмено пред оператора в седемдневен срок от датата на издаване на платежния документ. Не се приемат възражения за изминал период, тъй като е невъзможно да се извърши проверка и се констатира нарушението.

Защо се налага свалянето на водомера ми за проверка въпреки,че работи?

На основание на чл. 43, ал.4 от Закона за измерванията (ЗИ), всички измервателни уреди (везни, водомери, разходомери, топломери и др.) подлежат на периодична проверка.

 • За водомери за топла и студена вода (индивидуалните водомери) с номинален разход Qn по-малък или равен на 3 m3/h и Qn по-малък или равен на 5 m3/h, проверката е на пет години.
 • За водомери за топла и студена вода (общите водомери) с номинален разход Qn по-голям от 3 m3/h, проверката е на две години.
bg_BGBulgarian