Skip to main content

“Водоснабдяване и канализация” ООД Перник

Дружеството обслужва 82 066 бр. потребители /абонати/ от територията на Област Перник. От тях 4006 бр. са юридически лица и 78 060бр. физически лица.

Плати задълженията си

За да проверите Вашата сметка, моля въведете абонатен номер и ЕГН:

Абонатен номер:
ЕГН или ЕИК:

Последни
Новини

Виж последните актуални новини около дружеството.
Научи повече

Ремонтни
Дейности

Виж актуална информация за извършваните ремонтни дейности.
Научи повече

Документи и заповеди

Виж последните актуални документи, закони и наредби свързани с дружеството.
Научи повече

Актуални Проекти

Виж последните актуални проекти.
Научи повече
in Язовир

21 944 600 куб.м.

Ръководството на „Водоснабдяване и канализация" ООД Перник ви уведомява, че към момента водният обем на яз.Студена е 21 944 600…
Разбери Повече
ВИК ПЕРНИК

За дружеството

“Водоснабдяване и канализация” ООД Перник обслужва 82 066 бр. потребители /абонати/ от територията на Област Перник. От тях 4006 бр. са юридически лица и 78 060бр. физически лица. Бюджетните абонати и другите обществени абонати са 67 бр. Общият брой на населението в региона, обслужван от “ Водоснабдяване и канализация” ООД Перник е 131 930 души , а общият брой население, ползващо водоснабдителни услуги е 129 624 души…

Научете повече

Ремонтни дейности

Виж актуална информация за извършваните ремонтни дейности.

Последни новини

Виж последните актуални новини около дружеството.

Документи, закони и наредби

Виж последните актуални документи, закони и наредби свързани с дружеството.

ВИК ПЕРНИК

Често задавани въпроси

Как се разпределя разликата между консумацията на общия(главния) водомер и индивидуалните водомери в жилищните блокове и кооперации?

Разликата между отчета по общия водомер и сумата от отчетените водни количества по индивидуалните водомери се разпределя пропорционално по следния начин:

1. Сумират се количествата начислена консумация по индивидуалните водомери, свързани след общия водомер.
2. Полученото по т.1 количество се изважда от количеството вода, преминала през общия водомер и се получава разликата за разпределяне.
3. Получената по т.2 разлика се дели на полученото количество по т.1 и се получава коефициента за разпределяне.
4. С получения по т.3 коефициент се умножава начислената консумация по индивидуалните водомери и така се получава пропорционалната част от разликата.

Причини, за разликата между отчета на главния водомер и отчетите по апартаментните водомери в една жилищна сграда:

1. Апартаментните водомери, които най-често са от типа 5 м3 са с клас на точност „В”, което означава, че допустимата грешка за отчитане е ± 3%, т.е. слабите течове на казанчета, канелки, смесителни батерии и други може да не се обхващат от апартаментните водомери, но тези слаби течове, прибавени към общия моментен разход на вода се отчитат от главния водомер. Така само от разликата на точността на апартаментните водомери се натрупва разлика на общия водомер .Индивидуалните водомери са собственост на абонатите и подлежат на задължителна метрологична проверка на всеки 5 години. Ако болшинството индивидуални водомери са непроверени, се предполага, че отчитат неточно и тогава е нормално да има разлика от отчетеното с общия водомер.
2. Друга причина може да бъде липсата на достъп на инкасаторите едновременно до всички индивидуални водомери и до общия. В този случай инкасаторът не може да засече с точност индивидуалните водомери .
3. Загуба на вода в сградната водопроводна инсталация.
4. Водочерпни прибори в общите части на сградата, на които няма монтирани водомери.
5. Потребители в сграда-етажна собственост без монтирани индивидуални водомери, инкасирани по норматив, с разход по-голям от норматива(евентуален теч).
6. При физическо въздействие върху измервателните уреди от страна на потребителите.

Как се разпределят отговорностите за водоснабдителната и канализационна мрежи между „ВиК” ООД - Перник и клиентите на фирмата?

Отговорност за водоснабдителната мрежа:

„ВиК” ООД – Перник носи отговорност за снабдяването на имотите на своите клиенти с вода. Ремонтът и поддържането на цялата водопроводна мрежа до общия водомер на жилищния блок, както и на самия него е за сметка на дружеството. Клиентите носят отговорност за вътрешната водопроводна инсталация след общия водомер.

Отговорност за канализационната мрежа:

„ВиК” ООД – Перник отговаря за отвеждането на отпадъчните води от имотите на своите клиенти чрез канализационната мрежа.
„ВиК” ООД – Перник извършва ремонта и поддръжката на уличната канализационна мрежа. Доброто техническо състояние на канализационните отклонения и ревизионните шахти, като елементи на сградната канализация е задължение на собствениците и услугите по поддържането им се извършват от дружеството за сметка на собствениците по действащите към момента цени за услуги на населението.

Какви са ангажиментите на „ВиК” ООД Перник по отношение изправността на водомерите?

Дружеството има отговорност да монтира, поддържа и контролира водомерите на водопроводното отклонение /т.е. общия водомер/. Доставката, монтажът, проверката и ремонтът на индивидуалните водомери се осигурява от потребителите за тяхна сметка.

”ВиК „ ООД Перник има право да връчва предписания за отстраняване на констатирани нарушения и за проверка на измервателните уреди при съмнение за повреда. При неизпълнение на предписанието на потребителя се начислява консумация като на абонат без водомер.

Дружеството отчита и фактурира изразходваната вода само въз основа на измервателен уред, одобрен по реда на Закона за измерванията ( ЗИ ) /т.е. минал редовната последваща проверка, с валиден знак за годност и отчитащ в допустимите параметри по стандарт/.

Какви са изискванията към индивидуалните водомери?

Индивидуалните водомери трябва да бъдат тип, одобрен от Държавната агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН) и да отговарят на изискванията на Закон за измерванията, на Наредбата на Министерски съвет за средствата за измерване, които подлежат на метрологичен контрол по чл. 28 от Закона за измерванията. Всеки водомер трябва да е преминал през първоначална проверка за точност и да има фабрична (оловна) пломба или стикер, залепен на корпуса му. На пломбата е маркирана годината на последната проверка (първоначална или последваща). При наличието на стикер, на него е маркирана годината, през която трябва да се извърши следващата проверка. Последващата проверка на водомерите (след монтирането им на инсталацията) се извършва периодично или след ремонт. Съгласно изменението на Наредба 4 за условията и реда за присъединяване на потребителите и за ползване на водоснабдителните и канализационни системи, съгласно чл.34а, ал.1, периодичната проверка на индивидуалните водомери се прави на всеки 10 години (номинален разход Qn: 5 m3/h ).

bg_BGBulgarian