Skip to main content
Вик Перник

Полезни връзки

Цел на проекта

Да подготви дългосрочна инвестиционна програма за сектора водоснабдяване и канализация въз основа на пълно проучване на водния цикъл във всеки от целевите градове и да помогне на България да постигне съответствие с постиженията на Европейското законодателство в областта на околната среда и по-специално с Директивите на Европейския съюз за питейната вода и Директивите за отпадъчни води в градовете.

Портал на европейския съюз

Министерство на финансите

Министерство на регионалното развитие и благоустройството

Министерството на околната среда и водите

Държавното регулиране на дейностите в енергетиката и във водоснабдителните и канализационните услуги се осъществява от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР). Комисията е независим специализиран колегиален орган и се състои от 13 членове, в т.ч. председател и двама заместник-председатели, от които единият е със стаж в енергетиката, а другият – във водоснабдяването и канализацията.

bg_BGBulgarian