Skip to main content
ВИК ПЕРНИК

Да опазим водата като природно богатство

Водните ресурси в България са силно ограничени. В много райони на страната, особено през летните месеци, водите не достигат дори за битови нужди. По запаси на човек от населението /2490л./ България е на последно място сред страните от Балканския полуостров и на едно от последните места в Европа. Това налага задълбочено изучаване, грижливо отношение и пестеливо използване на наличните водни ресурси. Една от причините за недостиг на вода е неправилното водоползване. Водата у нас все още няма реална цена и се допускат големи разхищения. Нашето водно богатство все още не се опазва и не се използва рационално.

Презентация, относно заустване на производствени и отпадъчни води. Условия и ред.

Свали презентацията
ВИК ПЕРНИК

„ВиК“ ООД Перник  призовава жителите на област Перник,  предвид статистическите данни за съвместни усилия в посока опазване на природното богатство, а именно водата , която може да бъде използвана за питейно-битови цели.

Нормативна база

Наредба №9 от 16.03.2001г за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели, издадена от министъра на здравеопазването, министъра на регионалното развитие и благоустройство и министъра на околната среда и водите,/ обн. ДВ, бр.30 от 28.03.2001г., изм.,бр.87 от 30.10.2007г./

Виж повече

Пречистване на водата

„ВиК“ ООД Перник експлоатира две пречиствателни станции за питейна вода /ПСПВ/ и една пречиствателна станция за отпадна вода /ПСОВ/.
От ПСПВ гр.Перник се захранват с вода следните населени места:
гр.Перник,гр.Батановци,с.Дивотино,с.Люлин,с.Мещица,с.Черна гора,с.Г.Бучино.
ПСПВ Рударци захранва с вода с.Рударци и с.Драгичево.
Водата от малките водоизточници задължително се обеззаразява с хлор, за да бъде окислена органичната материя и унищожена бактериалната маса, т.е. липса на вредни за здравето бактерии.

Контрол на качествата на водата

Използваната за питейно-битови цели вода е най-строго контролирания природен ресурс. „ВиК“ ООД Перник разполага с две лаборатории за контрол на питейни води и една лаборатория за контрол на отпадни води. Лабораториите за питейни води контролират качествата на:

  • Суровата/ непречистена/ вода от водоизточниците;
  • Водата на изход на всички резервоари и каптажи;
  • Водата във водопроводната мрежа;

Качеството на питейната вода на изход пречиствателни станции се следи денонощно, по следните показатели: Органолептични– вкус и мирис; Физикохимични– активна реакция, мътност, цвят, перманганатна окисляемост, амониеви йони, нитрити, нитрати, манган, желязо, електропроводимост, алуминий, хлориди, обща твърдост, калций, магнезий, сулфати, фосфати, флуориди; Микробиологични– микробно число, колиформи, ешерихия коли, клостридиум перфрингенс; Хидробиологични-фитопланктон;

Съгласно изискванията на нормативната база, за всички зони на водоснабдяване „ВиК“ ООД Перник има утвърдена Програма за мониторинг на качествата на водата и Приложение 1 , Приложение 2 , като лабораторните анализи по програмата се извършват от акредитирана лаборатория. Изпълнението на програмата осигурява ефективен контрол върху качествата на питейната вода, подавана от „ВиК“ ООД Перник при активно сътрудничество между местните компетентни органи за осигуряване на безопасна и чиста питейна вода в 125 населени места. Избраните 250 пункта на пробовземане са напълно представителни и са съобразени със спецификата на водопроводните системи, гъстотата на населението и са съгласувани с РЗИ гр.Перник. Постоянният мониторинг включва 277 проби,а периодичният мониторинг включва 70 проби годишно.Програмата за мониторинг е разработена за всички водоизточници,осигуряващи питейна вода във всички населени места на общините Перник, Брезник, Радомир, Земен, Ковачевци и Трън, в които се доставя питейна вода от водния оператор.

Уважаеми клиенти,

Предоставяме Ви информация за резултатите от разширен хим. анализ на качеството на питейната вода , подавана от „В и К” ООД Перник. Протоколите от изпитване са част от програмата за собствен мониторинг на качеството на питейната вода за месец декември 2019г.

Протоколи от изпитване за гр.Перник-кв.Изток- 12.2019г.

Протоколи от изпитване за гр.Перник-МБАЛ- 12.2019г.

Протоколи от изпитване за гр.Перник-кв.Тева- 12.2019г.

Протоколи от изпитване за гр.Батановци- 12.2019г.

Протоколи от изпитване за гр.Перник-кв.Мошино- 12.2019г.

Протоколи от изпитване за с.Мещица-Висока част- 12.2019г.

Протоколи от изпитване за гр.Перник-кв.Бела вода- 12.2019г.

Протоколи от изпитване за с.Богданов дол-Висока част- 12.2019г.

bg_BGBulgarian