Skip to main content
Вик Перник

Юридически и административни данни

Наименование: “ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ” ООД Перник

Правноорганизационна форма: Дружество с ограничена отговорност;
Фирмено дело: №257 от 1992 г. на Пернишки окръжен съд ;
Седалище и адрес на управление: 2300 гр. Перник ул. “Средец” №11;
Предмет на дейност: Проучване, проектиране, изграждане, поддържане и управление на водоснабдителните, канализационните, електро и топлоенергийни системи /включително и пречиствателните станции/, всички други дейности и услуги в страната и чужбина, незабранени от Закона;
Срок: Дружеството не е ограничено със срок;

ВИК ПЕРНИК

Стратегия на дружеството

Стратегическата цел на “Водоснабдяване и канализация” ООД Перник е непрекъснато и все по-пълно задоволяване на потребителите /абонатите/ от общините Перник, Радомир, Брезник, Трън и Земен с качествени водопроводни и канализационни услуги на достъпни цени и едновременно с това да отговори на очакванията от икономически заинтересованите страни – собственици и работници на Дружеството. Постигането на стратегическата цел е постоянен стремеж на Дружеството за подобряване и усъвършенстване на производствената и управленска дейност в пазарните условия, за задоволяване непрекъснато растящите изисквания на потребителите към водоснабдителните и канализационните услуги. Отчитането на реализацията на стратегическата цел ще се извършва ежегодно до 30 април на 2010г., 2011г., 2012г. и 2013г. При съществени промени на пазарните условия или структурни промени в Дружеството, отчитането на реализацията на стратегическата цел ще се извършва до края на текущия месец след всяко отчетно тримесечие.

ВИК ПЕРНИК

Данни по отношение на брой потребители и потребителски групи

“Водоснабдяване и канализация” ООД Перник обслужва 82 066 бр. потребители /абонати/ от територията на Област Перник. От тях 4006 бр. са юридически лица и 78 060бр. физически лица. Бюджетните абонати и другите обществени абонати са 67 бр. Общият брой на населението в региона, обслужван от “ Водоснабдяване и  канализация” ООД Перник е 131 930 души , а общият брой население, ползващо водоснабдителни услуги е 129 624 души.

ВИК ПЕРНИК

Стратегия за обслужване на потребителите

Стратегическата цел на Дружеството за обслужване на потребителите /абонатите/ е постоянно намаляване на времето за прекъсванията на предоставените им В и К услуги и подобряване на качеството и разнообразието им.

Политиката на “В и К” ООД Перник за работа с потребителите по §1, ал.1, т.2, б.”а” и „б” от Закона за регулиране на водоснабдителните и канализациони услуги (ЗРВКУ)

Политиката на “В и К” ООД гр. Перник към потребителите, юридически и физически лица, ползватели на имоти и етажна собственост е стриктното спазване на клаузите от сключените договори между Дружеството и потребителите и въвеждане на пълна водомерна система – както на сградните водопроводни отклонения, така и на индивидуалните възли в сгради етажна собственост.

Политиката на “В и К” ООД Перник за работа с потребителите по §1, ал.1, т.2, б.”в” от Закона за регулиране на водоснабдителните и канализациони услуги (ЗРВКУ)

Политиката на Дружеството към потребителите, ползващи непитейна вода от водоснабдителната система на гр. Перник е усъвършенстване техническото състояние на основните и резервните водопроводи и съоръжения, за да бъде гарантирана нормативната обезпеченост на водоснабдяването им, като консуматори с непрекъсваем производствен процес.

Вик Перник

Програма за постигане на поставените цели

Проект „Добри и безопасни условия на труд“

Сертификат за регистрация ISO 9001:2015.

Сертификат за регистрация ISO 14001:2015.

План за подобряване на обслужването на потребителите

План за разглеждане на отговор на жалбите

План за действие при бедствия и аварии

План за собствен
мониторинг

Програма за собствен мониторинг и Приложение 1

План за управление на отпадъците, вкл. утайките

bg_BGBulgarian