Skip to main content
Вик Перник

Документи, закони и наредби

Решение № БП-Ц-29 от 22.12.2023 г. на Комисията за енергийно и водно регулиране

„ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ” ООД ПЕРНИК УВЕДОМЯВА СВОИТЕ АБОНАТИ, че считано от 01.01.2024г. се прилагат нови цени на водоснабдителните и канализационни услуги.

Решение № БП-Ц-6/30.06.2023г. на комисията за енергийно и водно регулиране /КЕВР/

„ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ” ООД ПЕРНИК УВЕДОМЯВА СВОИТЕ АБОНАТИ, че считано от 01.07.2023г. се прилагат нови цени на водоснабдителните и канализационни услуги.

Заповед на основание решение № БП-Ц-6/30.06.2023г. на комисията за енергийно и водно регулиране /КЕВР/

„ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ” ООД ПЕРНИК УВЕДОМЯВА СВОИТЕ АБОНАТИ, че считано от 01.07.2023г. се прилагат нови цени на водоснабдителните и канализационни услуги.

Обява на Цени за регулирани услуги на „Водоснабдяване и канализаиця“ООД, гр. Перник!

„ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ” ООД ПЕРНИК УВЕДОМЯВА СВОИТЕ АБОНАТИ, че на основание чл. 18 от ЗРВКУ – „Закон за регулиране на водоснабдителните и канализационни услуги” внася в „Комисията за енергийно и водно регулиране” предложение за утвръждаване и одобряване на Бизнес план и цени за регулатория период 2022-2026г.

Закон за водите

Закон за регулиране на водоснабдителните и канализационни услуги

Закон за устройство на територията

Закон за измерванията

Наредба за средствата за измерване ,които подлежат на метрологичен контрол

Наредба № 9 от 16.03.2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели

Наредба № 4 от 14.09.2004 г. за условията и реда за присъединяване на потребителите и за ползване на водоснабдителните и канализационните системи

Общи Условия за предоставяне на ВиК услуги

Решение № ОУ-09 от 11.08.2014г. на Комисията за енергийно и водно регулиране

Заявление за електронна фактура

Договор за доставка на вода

Договор за доставка на водa и отвеждане на отпадъчни води

Договор за доставка на вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води

Предварителен договор за присъединяване към водоснабдителната и канализационна система

Договор за заустване на производствени отпадъчни води

Вътрешни правила за възлагане на обществени поръчки

Договор за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системи и съоръжения и предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги между „Асоциация по ВиК“ и „ВиК“ ООД Перник

Приложения към Договор за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системи и съоръжения

Допълнително споразумение №1 към Договор за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системи и съоръжения

План за опазване на околната среда за периода 2017г.-2021г. на обособената теритиория, обслужвана от „ВиК“ ООД Перник

Бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и Канализация“ ООД, гр.Перник като ВиК оператор за периода 2022-2026г., включващ инвестиционна и ремонтна програми

Приложение към Бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и Канализация“ ООД, гр.Перник като ВиК оператор за периода 2022-2026г., включващ инвестиционна и ремонтна програми

Бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и Канализация“ ООД, гр.Перник като ВиК оператор за периода 2017-2021г., включващ инвестиционна и ремонтна програми

Решение №БП-Ц-13 от 09.08.2017г. на Комисията за енергийно и водно регулиране за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на дружеството като ВиК оператор за периода 2017-2021 г.

Годишен финансов отчет на „Водоснабдяване и Канализация“ ООД гр.Перник към 31.12.2017г.

Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма „Околна среда 2014-2020г.“ за „Изграждане на ВиК инфраструктура“

Приложение 1 към Договор по оперативна програма „Околна среда 2014-2020г.“

Приложение 2 към Договор по оперативна програма „Околна среда 2014-2020г.“

Приложение 3 към Договор по оперативна програма „Околна среда 2014-2020г.“

Допълнително споразумение №1 към административен договор за безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма „Околна среда 2014-2020г.“

Допълнително споразумение №2 към административен договор за безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма „Околна среда 2014-2020г.“

Писмо от кмета на община Перник за отмяна на режимното водоподаване!

Положително становище на Кмета на Община Перник, относно писмо с изх.№1808/24.06.2020г. на “ВиК” Перник за отмяна на режимното водоподаване към потребителите на Община Перник.

Заповед на кмета на община Радомир за въвеждане на ново режимно водоснабдяване!

Заповед №369/21.05.2020г. на Кмета на Община Радомир за промяна на периода на водоподаване към потребителите на Община Радомир.

Заповед на кмета на община Брезник за въвеждане на режимно водоснабдяване!

Заповед №РД_2-569/26.08.2020г. на Кмета на Община Брезник за режимно водоподаване за с.Кошарево, с.Бегуновци и с.Непразненци.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ВЪТРЕШНО ПОДАВАНЕ НА СИГНАЛИ

Настоящата информация се предоставя в изпълнение на чл. 12, ал. 4 от Закона за защита
на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения
(ЗЗЛПСПОИН).

Заповед на кмета на община Радомир за въвеждане на режимно водоснабдяване!

Заповед №556/27.06.2024г. на Кмета на Община Перник за режимно водоподаване за гр. Радомир, с. Борнарево, с. Николаево и с. Копаница.

Уведомление за преминаване към аварийно водоснабдяване от Врелото!

Решение №170/27.06.2024г. – Протокол №11 е изпратено в МОСВ за включване в режимния график.

bg_BGBulgarian