Skip to main content
Вик Перник

Лабораторен изпитвателен комплекс

2308 гр.Перник, кв.Църква, Пречиствателна станция за питейни води. Ръководител ЛИК-инж.Анелия Иванова. Предварително съгласуване и записване за изследване на проби за качеството на водата на

тел. 0882966653 | e-mail: lik_pernik@abv.bg | информационен център при „ВиК” ООД Перник: 076/649849

ВИК ПЕРНИК

Услуги предлагани от ЛИК

В ЛИК се извършва освен задължителния мониторинг на питейната вода и анализи за клиенти, съгласно утвърден ценоразпис на услугите , предлагани от лик. лик се състои от два офиса – офис 1 „перник” и офис 2 „батановци“. офис 1 „перник” се намира на пречиствателната станция за питейна вода и извършва изпитване и пробовземане на питейни, повърхностни, подземни води. офис 2 „батановци“ се намира на гпсов и извършва изпитване и пробовземане на отпадъчни води. услугите, които лик предоставя на своите клиенти са представени в приложение 1.

ЦеноразписПриложение 1

Сертификат за акредитация

Заповед за акредитация

Протоколи от изпитвания:

Протокол от изпитване ЛИ-П-018/22.01.2024г. – Батановци

Протокол от изпитване ЛИ-П-015/18.01.2024г. – Люлин

Протокол от изпитване ЛИ-П-008/12.01.2024г. – Радомир

Важна информация за възложителите на лабораторни услуги към лик при ВиК ООД Перник!!!

Във връзка с преиздаване на Сертификат за акредитация и заповедта към него за Гъвкав обхват, ръководството на ЛИК при ВиК ООД ПЕРНИК публикува новата форма на заявление за възлагане на лабораторни услуги, общите правила за възлагане на лабораторна услуги и правилата и процедурите, които са насочени към нашите КЛИЕНТИ.
Апелираме към нашите настоящи и потенциални клиенти да се запознаят с публикуваните по-долу документи.

Можете да заявите услугата в информационния център на „ВиК“ ООД-Перник или в съответния офис на ЛИК. След подаване на заявлението за възлагане на лабораторни услуги в информационния център на „ВиК“ или на посочения по-горе e-mail адрес, служител от Лабораторен изпитвателен комплекс ще се свърже с Вас за попълване на заявката за изпитване/пробовземане с желаните от Вас показатели за анализ, уточняване на подробностите и удобното за Вас време за пробовземане.
Можете да посетите и офис на ЛИК, където да попълните директно със служител на ЛИК заявка за изпитване или заявка за пробовземане.

Клиентът може да извърши пробовземането самостоятелно, като в този случай ЛИК не носи отговорност за представителността на пробата. Проба, предоставена от клиента се приема само в офис на ЛИК, за който е предназначено изпитването.

Проби се приемат всеки работен ден от 8:00 до 13:00 часа. В случай, че се колебаете какви анализи да заявите, ще получите необходимата консултация в зависимост от целите на изпитването от служителите на ЛИК.

Заявление за възлагане на лабораторни услуги

Общи правила за възлагане на лабораторни услуги

Процедура за регистриране, анализиране и обработване на жалби

Процедура за защита на информацията. Опазване на професионалната тайна

Обхват на лабораторните
дейности

Лист за обратна връзка
с клиент

За да бъде регистрирана и разгледана Вашата жалба трябва да бъде написана на български език, да бъде идентифицирана като жалба и да съдържа следните реквизити:

  • трите имена на жалбодателя или юридическото лице/едноличния търговец, адрес, телефон, факс и електронен адрес, седалището и последния посочен в съответния регистър адрес на управление в случаите когато жалбата е подадена от ю.л.;
  • изложение на обстоятелствата, на които се основава жалбата;
  • подпис на подателя.

В случай, че не е налична посочената информация, на жалбодателя се изпраща писмо за отстраняване на допуснатите нередности в петдневен срок от получаване на съобщението. При неизпълнение на дадените указания, подадената информация не се регистрира като жалба и не се разглежда.

Под Жалба се разбира всяко писмено изразяване на неудовлетвореност от страна на лице или организация, свързано с действията на лабораторията, на което се очаква отговор.

С уважение,
Ръководство ЛИК

bg_BGBulgarian